95809. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cellulózás anyagok nemesítésére

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JKHBffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95809. SZÁM. — XlV/e. OSZTÁLY Eljárás cellulózás-anyagok nemesítésére. Arnold Print Works cég* North Adams, Massachussets (É. A. E. A.). A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 20ika. A jelen találmány textilanyagok és egyéb cellulózanyagok nemesítésére vo­natkozik, mint amilyenek a gyapot, juta, vászon, rámié, fa és más növényi rostok, 5 például gyapotfonalak vagy gyapotszö­vet; vonatkozik továbbá az ezen kezeléssel kapott uj textiltermékre. Eddigelé az ilyen anyagszerkezeteket oldószerrel vagy részlegesen ható oldó-10 szerrel kezelték és más kémiai kezelések­nek vetették alá oly célból, hogy azoknak szerkezetét cellulóz-származékok képzése útján visszaállítsák és a természetes anyaggal, fonallal vagy anyagszerkezettel 15 összehasonlítva új és jobb fizikai állapotba hozzák. A jelen találmánynak egyik célja az, hogy az ilyen anyagok kezelésének foko­zatait megjavítsuk idő- és anyagmegtaka-20 rítás, az eredmény biztonsága, a termék jósága és végleges állapota szempontjából. Az eddigi eljárások a jelen eljárás sze­rint elért eredményeket nem érik el és ezenfelül azoknak foganatosítása a stabi-25 litás hiánya és a szükségszerűen alkalma­zott reagenciák változó minősége folytán általában nehézségekkel jár. Például egy eddig előszeretettel használt oldószer réz­nek ammoniákos oldata, az úgynevezett-30 cupróammonium. Eddigelé szokásos, eset­leg szükséges volt alkalilúgot tartalmazó oldat használata, minthogy a reagens al kalikus jelleg nélkül nem hat biztosan és kielégítően a rostos cellulózára. Ez a tény 35 azonban ezen reagens használata ellen szól, minthogy réznek alkalikus ammoniá­kos oldata hajlamos arra, hogy rézoxid kiválása mellett magától lecsapódjék. Ez a körülmény azonban bizonytalan eredmé­nyekhez vezetett és szükségessé tette az 40 oldat gyakori megújítását, úgyszintén a szövet nem eredményes és káros kezelésé­nek veszélyével járt az esetben, ha az ol­dat a kezelés folyamán megbomlott. Növényi rostos szöveteknek ilyen keze- 45 lései eddig hatásaiknál fogva nagyjában megegyező csoportokba voltak foglalhatók és pedig olyanokba, amelyekkel merceri­zált termékeket és olyanokba, amelyekkel pergamentes árukat állítottak elő, bizo- 50 nyos eltérésekkel a szövet felületének fizi­kai tulajdonságaira vonatkozólag, mint amilyenek selyemszerű fény elérése mer­cerizálás és nyújtás útján vagy redőzött és kreppszerű hatások vagy a növényi ros- 55 ton elért gyapjúszövetekhez hasonló hatá­sok. A jelen találmány szerint azt a ha­tást érjük el, hogy a komponens fonalakat hosszú szálú vászon természetes sajátsá­gaival bíró fonalakkal alakítjuk át vagy 60 konvertáljuk, amennyiben a nyert termék finomfogású, sima, fényes, áttetsző bőr­szerű felülettel kissé csökkentett hajlít­hatósággal, nagy abszorpcióval és permea­bilitással, megnövekedett húzási ellen- 65 állással bír és mentes bolygó finom fona­laktól, vagy a szétfoszlástól. Textilanya­gok kezelése esetén a legalkalmasabb anyag a gyapot. A jelen eljárás szerint a kezelendő anya- 70 got lemért mennyiségű reagenssel és az­után a szerkezetébe behatolt reagenssel együtt olyan cellulóza-oldószerrel hozzuk össze, amely alkalmas arra, hogy a keze­lendő anyag által hordott reagensnek ol- 75 datban való jelenléte folytán aktiváltas-

Next

/
Thumbnails
Contents