95796. lajstromszámú szabadalom • Elektromosan hevített keltetőkészülék

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95796. SZÁM. — X/e. OSZTÁLY. / Elektromosan hevített keltetőkészülék. MckerJ & Co., Industriegesellschaft m. b. H. für rationelle Geflügel- und Kleintierzucht cég Wien melletti Inzersdorf. A bejelentés napja 1927. évi december hó 7-ike. A találmány keltetőkészülékre, illetőleg más célra, pl. baromfi nevelésre vagy bak­tériumok tenyésztésére alkalmas, egyenle­tes hőelosztású és egyenletesen nedvesí-5 tett melegítő szekrényre vonatkozik. A találmány lényege abban van, hogy az elektromos fűtőtestek a keltetőkeretek körül forgathatóan vannak elrendezve, úgyhogy a hősugárzás egymásután 10 minden oldalról éri a tojást és a fűtőtes­tek mozgása folytán a keltetőtérnek egyen­letes felhevítését érjük el. A keltetőszekrény nedvességének szabá­lyozása céljából a fűtőtesttartókkal szívó-15 képes szövetek stb. vannak összekötve, melyek pályájuknak egy részén, szabá­lyozható módon, többé vagy kevésbbé mé­lyen merülnek a vízbe és a felvett folya­dékot pályájuk további része alatt a kel-20 tetőtérben elpárologtatják. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni megoldási alakját szemlél­teti. Az 1. ábra vízszintes forgástengelyű kiviteli 25 példának oldalnézete. A 2. ábra homloknézete. A 3. ábra függélyes forgástengelyű ki­viteli alaknak oldalnézete. A rajzban fel nem tüntetett keltető-30 szekrényben, az (1) hordkereten, a tojás­sal megrakott (2) keltetőkeretek (3) tartó­lécekbe vannak betolva. Az (.1) hordkere­ten a szekrényfalakban ágyazott (4) ten­gely vezet, mely az 1—2. ábrák szerinti megoldásnál vízszintes, a 3. ábra szerinti 35 megoldásnál pedig függélyes. Ezen (4) tengely körül a keltetőkeretek körül ke­ringő (5) keret forgatható, melyen az elektromos (6) fűtőtestek vannak rög­zítve. Az áramhozzávezetés, ismert módon, 40 a rajzban fel nem tüntetett csúsztató­gyűrűk és szénkefék segélyével történik. Az (5) kereten azonkívül szívóképes anyagból, pl. szövetből készült (7) zászlók vannak elrendezve, melyek vagy közvet- 45 lenül (3. ábra), vagy ráakasztott (8) szár­nyak révén a vízzel telt (9) vályúba me­rülnek, folyadékot szívnak fel és ezt, to­vábbi pályájuk folyamán, elpárolgás út­ján, a kelfetőszekrény levegőjének ad- 50 ják át. Az (5) keret és a (9) vályú viszonylagos helyzete változtatható, úgyhogy a szövet bemerülése és ennek révén az általa fel­vett vízmennyiség is változtatható. 55 A keretet a (10) elektromotor forgatja, (11) zsinór- vagy szíjhajtással. Az 1. és 2. ábrák szerinti megoldási pél­dában a (4) tengely, ismert módon, vég­állásaiban fel nem tüntetett nyugaszokban 60 rögzíthető (12) kéziemelő segélyével mind-

Next

/
Thumbnails
Contents