95785. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényi anyagok vagy organikus termékek víztelenítésére

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAi; KIRÁLYI SZABADALMI KIKÚSÁG SZABADALMI LEIRAS 95785. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás növényi anyagok vagy organikus termékek víztelenítésére. Sugár Beet & Crop Driers részvénytársaság gyári cég London. A bejelentés napja 1927. évi október hó 28-ika. Nagybritánniai elsőbbsége 1926. évi november hó 5-ike. A találmány tárgya eljárás, nagy tö­megű, de aránylag nem magas rakásból álló növényi anyagokat vagy organikus termékeket mesterséges szárítás útján, 5 mint pl. meleg levegővel vízteleníteni. Ily víztelenítendő anyagok például a külön böző gyökerek s hasonló termékek, melyek a szárítás után további kezelés céljából szeletekre vágatnak vagy felap-10 róztatnak és amelyek túlságos magas hő hatás alatt megromlanak. A fenti természetű, de aránylag vastag, nagy tömegben feltárolt anyagok víztele­nítése ismeretes. Ezen eljárás szerint mes-15 terséges szárító közeget, mint pl. levegőt vezetünk a kezelendő anyagba, amelynek hőmérséklete, nyomása és térfogata olykép van megszabva, választva és egymásnak alárendelve, hogy az anyag tömörülése 20 késleltessék, ellenben elősegíttessék ós gyorsíttassék az anyagban létrejövő ter­mészetes reakció, miáltal a víztelenítés a lehető legjobban végbemegy és az exoter mikus reakciók hatása a legjobban kihasz 25 nál tátik. Azonban az esetben, ha az anyagok aránylag vékony rétegekben kezeltetnek, az anyagok tömörülése és az ebből kelet­kező hatások nagyban függnek és változ-30 nak a kezelés körülményeitől. így például, ha az anyag egy állandó függélyes oszlop vagy fal alakjában kezeltetik, akkor a tömörülés mérve arányos az illető oszlop vagy fal magasságával, míg, ha az anyag 35 vízszintes irányban fekszik vagy valamely ágyazatban nyugvó vagy mozgó állapot­ban kezeltetik, akkor a tömörülés mérve határolva van az anyag felvételére szol­gáló ágyazat mélysége által, melynek a következménye, hogy a tömörülés mérve 4.0 lényegesen csökken. Az anyagok akár a fentemlített alakban kezeltetnek, akár pedig lefelé csúszó álla­potban fokozatos szárítás mellett, kezelé­sére nézve nagy befolyással van összeesé- 45 sének mérve, valamint a hevítés és szára­dás által okozott likacsosság, illetve át­hatolóképesség változása. Az exotermikus reakciók, melyek az anyag fiziológiai állapotától függő termé- 50 szetes okok, valamint az anyagban levő nedvesség folytán jönnek létre, függetle­nek a fentemlített kezelési módoktól, bár ezen reakciók mérve — a kezelési időtar­tamtól eltekintve — a réteg vastagságától 55 függ, még pedig oly módon, hogy vékony réteg esetén ezek a reakciók is lényegesen csökkennek. Az a mód, mely szerint a meghatározott vagy korlátozott exoter­mikus reakciók az anyagban létrejönnek, 60 attól függ, hogy a levegő milyen módon vezettetik az anyagba. Minthogy a levegő majdnem mindig az anyag egész rétegén halad keresztül, akár folytonosan, akár időszakosan fokozatos mértékben, ennél- 65 fogva ezen reakciók a réteg hidegebb ré­szein egymással párhuzamos zónákban jönnek létre és közömbös, vájjon az anyag függélyes vagy vízszintes irányban, azaz oszlop, fal vagy ágyazat alakjában, 70 nyugvó vagy mozgó állapotban van fel­tárolva. Ügy találtuk azonban, hogy ha növényi anyagok vagy organikus termékek arány­lag vékony rétegben mesterségesen vízte- 75 lenítendők, annak dacára, hogy ezen alak

Next

/
Thumbnails
Contents