95772. lajstromszámú szabadalom • Borona fogak rögzítésére

Megjelent 1929. évi november hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI j SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 951H 2. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Boronafogak rögzítése. Kuhár János nyugalmazott állam vasúti műszaki segédtiszt Rákosszentmihály. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 5-ike. Az eddig használatban levő mezőgazda­sági boronaknái általános hiba —• dacára az alkalmazott többféle készülékeknek, — hogy fogazata meglazul, a a elhűlik, avagy 5 egyébként válik a meglazulás következté­ben használhatatlanná. Ezen hosszú évtizedekre terjedő múlttal bíró hiány kiküszöbölésére hivatott a mel­lékelt rajzlap I. ábrán feltüntetett lemez 10 alkalmazása. A lemez négy szárnnyal bír. Az egyvonalban haladó ("2—2) szárny vége egyforma bemetszéssel bír azon célból, hogy az (a—a) szárnyak a borona négy­szegletes fogára (II. ábra) (c) a (b—b) 15 szárnyak pedig a fogra alkalmazott csa­varanyára (III. ábra) (d) hajlíttatnak reá. Ha. a fogak gömbvasból készültek, úgy a reáhajlítás helyén négyszögletűre képezendők ki. 20 A lemez olyként helyezendő el, hogy an­nak a közepén fúrott lyuk a boronaváz felső (II. ábra) (e) és alsó (III. ábra) (f) lécei közlött az ezeken átfutó fog csapját is magába foglalja, a szárnyak pedig a ke-25 retléeekre merőlegesen essenek. Az ekként megtörtént elhelyezés után a fogat szabá­lyosan beállítjuk és a csavaranyával meg­erősítjük. A fognak ilyetén való rögzítése után az (1. ábra) (a—a) szárnyakat lefelé 30 — a fog irányába — hajlítjuk, a (b—b) szárnyakat felfelé — a csavaranya irá­nyába — hajlítjuk, végül pedig a kikép­zett végeket a fogakra, illetve a csavar­anyákra hajlítjuk. Itt csupán arra ügye­lünk, hogy úgy a fog, mint az anya a be- 35 metszésekbe pontosan beleessék, mint ez a IV-ik ábrán is látható s ezzel az eljárás be is fejeztetett. Az V-ik ábra, a lemez egyik felének meghajtási módját tünteti fel, másik fele 40 szimetrikus, de 90° alatti oldalon. A lemez minden szelvényű és mintájú boronához alkalmazható; csupán méretei­ben és szögelhajlásában történik változás, magától értetődik, hogy a lemez vastag- 45 ságát is a borona szerkezetének erőssége határozza meg. Szabadalmi igények: 1. Boronafogak rögzítése, jellemezve négy­ágú, a középen furattal ellátott lemez 50 által, melynek két-két szára a borona­fog orsójára és a boronafog csavar­anyájára van reáhajtva. 2. Az 1. alatti boronafogrögzítés, jelle­mezve azáltal, hogy az alátét szárának 55 végei a boronafog orsója, illetőleg esa­varanyája keresztmetszetének megfe­lelő bevágásokkal van ellátva. 1 rajzlap melléklettel. t'allag nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents