95764. lajstromszámú szabadalom • Eljárás klórcián előállítására

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI IHi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95764. SZÁM. — lY/h. OSZTÁLY. Eljárás klórcián előállítására. I. G. Farbeniiidustrie Aktiengesellschaft cég* Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1927. évi október hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi október hó 20-ika. A szakirodalomban többféle eljárás is­meretes klórciánnak előállítására, ame­lyeknek gyakorlati értéke azonban külön­böző tetemes hiányok folytán nagyon kor-5 látóit, úgyhogy a nagyüzem számára ed­digelé még hiányzik egy praktikus, egy­szerű, olcsó és tekintettel az alkalmazásra kerülő anyagok mérg-es voltára, lehetőleg veszélytelen eljárás. 10 A legrégibb eljárás klórcián előállítá­sára (Berzelius, Jahresberichte 8, 89, 1 és 12. 79. 1.; Wöhler, Ami. 73. 220. 1.; Cahours és Cloez, Ann. 90., 97. 1.) higanycianidból és klórból, a higany magas áránál fogva a 15 gyári gyakorlatban nem jön számításba. Más eljárások klórcián előállítására sza­bad, vizes kéksavat használnak (például ÍSerthollet, Annales de Chimie et de Phy­-sique (1) 1., 35. 1.; Price és Green, Central-20 blatt, 1920., IV. kötet, 14. 1., Maugin és Si­mon Centralblatt, 1921., I. kötet, 785. 1.). Széknél az eljárásoknál kéksavveszteségek lépnek fel, azonfelül a klórciándesztillá­tum erősen kéksavtartalmú, úgyhogy ezek 25 az eljárások nem gazdaságosak és a sza­bad kéksavval való dolgozás folytán az üzemnél sok veszéllyel és komplikációval vannak összekötve. Azon további eljárások, amelyeknél a 30 szabad kéksavval való dolgozást azáltal kívánták elkerülni, hogy ciánsóknak vizes oldatába klórt vezettek be, nem vál­tak be, mert ekkor túlnyomóan nem kívánatos melléktermékek keletkeznek. 35 Azok a. javaslatok, hogy az ilyen fajta cserebomlásoknál a melléktermó keket cinkszulfát hozzáadásával vissza­szorítsák (1. Maugin ós Simon, Comptes rendus de l'Acadómie des Scienses, 1919, é0 383—86. 1.), szintén nem vezettek gyakorla­tilag használható eredményre. Azonfelül a cink jelenléte zavarólag hat a klórciánnak oldatokban való közvetlen cserebomlásai­nál. Avégből, hogy öiánsóoldatok fölöslegé- 45 nek bontó hatását a képződött klórciánra kikapcsolják, Hantzsch és Mai megkísé­relték (Ber. 28. kötet, 2471. 1.) klórciánnak előállítását akképen, hogy ciánnátrium­oldatot egyidejű hűtés közben lassanként, 50 cseppekben bevezettek klórvízbe. Ezen eljárás szerint azonban a klórcián­nak csak rendkívül híg oldatait (kb. 20 g. klórcián 1—1.5 liter vízben) kapjuk, ame­lyek közvetlen cserebomlásra nem hasz- 55 nálhatók és amelyekből ennek folytán a klórciánt desztilláció vagy alkalmas, in­differens oldószerekkel való extrahálás útján kell elkülöníteni és koncentrálni, ami az eljárás technikai foganatosítását 60 komplikálja és kevésbbé gazdaságossá teszi. Mi már most azt találtuk, hogy igen egy­szerű módon juthatunk tiszta klórciánnak vízben való nagyon koncentrált telített 65 oldataihoz, amelyek a klórciánnak további kémiai cserebomlásainál közvetlenül al­kalmazhatók, ha a klórt mint klórhidrá­tot (C1.,8H,0) (K. A. Hofmann, Lehrbuch d. anorg. Chemie, 7. kiadás, 190. 1.) vizes 70 szuszpenzióban hűtés közben (előnyösen 8° C. alatt) leválasztjuk és az így kapott klórhidrátot ugyanabban a klórhidrát­edényben ciánsók oldataival (pl. cián­nátrium vizes oldataival) jó kavarás és 75 hűtés közben megbontjuk. Avégből, hogy a klórhidrát leválását és annak ciánsóknak kiadós hűtés közben (a fürdő hőmérsékletét mind a két esetben előnyösen kb. 0°-nál tartjuk) való sima 80 bomlását veszteségektől és mellékreak­cióktól megóvjuk, előnyös a hűtés kényei-

Next

/
Thumbnails
Contents