95749. lajstromszámú szabadalom • Áramlökéseket átvivő berendezés teljesen vagy részben önműködő távbeszélő hálózatokhoz

Mejrjelerit 1929. évi december lió 2-án. MAGYAR KJRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95749. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Áramlökéseket átvivő berendezés teljesen vagy részben önműködő távbeszélő hálózatokhoz. Telefonaktiebolag-et L. M. Ericsson cégr Stockholm. A bejelentés napja 1927. évi március hó 9-ike. A találmány áramlökéseket átvivő be­rendezés teljesen vagy részben önműködő távbeszélő hálózatokhoz, mely különösen olyan távbeszélő vagy vonalválasztó köz-5 pontoknál használható fel, melynél az előfizetők vezetékeinek hosszai nagyon kii lönbözők, mint például kisebb vidéki köz­pontoknál. A berendezés minden körül­mények között megbízhatóan működik. 10 függetlenül azon vezeték hosszától és ellen­állásától, melyen ált az áramlökéseket küldjük. A találmány szerint az impulzusátvitelt közvetítő relais egy helyi áramkörbe van 15 iktatva, mely azzal a vezetékkel, melyen át az impulzusokat küldjük, hídkapcsolás­szerűen úgy van összekötve, hogy a veze­ték ellenállásának növekedése a relais áramerősségének növekedését vonja maga 20 után. Ily elrendezés mellett az impulzus­átvitelt közvetítő relais működése a veze­ték hosszától és ellenállásától függetlenné tehető, mert az áramkörök kölcsönösen mindig úgy egyensúlyozhatok ki, hogy a 25 vezeték megszakításával a relais működ­tetéséhez elégséges áram, viszont a veze­ték zárásával nem elégséges áram kelet­kezzék. A gyakorlatban az áramköröket célszerűen úgy egyensúlyozzuk ki, hogy a 80 relaistekercs bizonyos vonalellenállás mel­lett, még pedig célszerűen az előforduló vonalellenállások közepes nagysága mel­lett, áramtalanná váljék. Ilyen elrendezés a berendezést nagyon érzékennyé teszi, 35 amellett más előnyei is vannak, amint az alábbiakból kitűnik. A csatolt rajzokon a találmány szerinti berendezésnek több kiviteli példája van vázolva. Az 1. ábra a találmány alapelvének megér- 40 léséhez alkalmas egyszerű kapcsolási váz­lat. A 2. ábra az előbbi kapcsolás hatását fel­tüntető áramdiagra.m. A 3. és 4. ábrák egy polarizált relais két- 45 féle kapcsolását tüntetik fel. Az 5. ábra az impulzusok relaisjének és a hozzátartozó feszültségelosztónak kapcso­lása egy távbeszélő vezetékhez. A 6. ábra az előbbi kapcsolásnak változatát 50 és a 7. ábra egy polarizálatlan relais azonos kapcsolását tünteti fel. Az 1. ábrán az (1) telefonkészüléket (2) vezeték köti össze a központtal, melynek 55 (5) telepéből ismert módon kap (3, 4) fojtó­tekercseken keresztülmenő áramot. A (2) vezeték (6, 7) kapcsaiból mellékkör ágazik el, mely az áramlökéseket átvivő (8) relais tekercsét és (9) segédáraimforrást foglalja 60 magában. A következőkben a (8) relaisi röviden lüktető relaisnek fogjuk nevezni. Ez a relais a gyakorlatban nem egy elő­fizető (2) vonalával, hanem egy központi összekötő vezetékkel kapcsolatos, mely 65 utóbbi vonalválasztáskor kapcsoltatik az előfizető vonalához. A (9) segédáramforrás feszültsége kisebb mint az (5) központi te­lepé. A (6, 7) kapcsok közti feszültség a (2) 70 vezeték és (1) készülék (R) össz­ellenállásától függ. Nullához közeledik, ha a vonal nagyon rövid és a vonalhurok megszakításakor maximális értéket ér el, mely a (9) segédtelep feszültségénél na- 75 gyobb. A mellékkör (i2) árama az 1. ábrán jelzett irányban pozitív, de bizonyos eset-

Next

/
Thumbnails
Contents