95747. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sterilizált sebkötöző pólyáknak illetve tamponnal ellátott pólyáknak steril megőrzésüket és használatbavételüket biztisító becsomagolására

Megtjelent 193 9. é vi december hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95747. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Eljárás sterilizált sebkötöző pólyáknak, illetve tamponnal ellátott pólyáknak sterilen való megőrzésüket és használatba vételüket biztosító becsomagolás ara. „Glória" kötszerg-yár lí.-T. cég- Budapest. A bejelentés napja 1926. évi november hó 16-ika. A találmány eljárásra vonatkozik steri­lizált sebkötöző pólyáknak, főleg az is­mert, a sebre illesztendő tamponnal ellá­tott ilyen pólyáknak, használatba vételük j időpontjáig, sterilen való megőrzését és egyszersmind ugyancsak sterilen való használatba vételét biztosító becsomagolá­sára, mely lényegileg abból áll, hogy a pó­lyát úgy csamagoljuk papír közé, hogy ki­) bontásakor és a sebre illesztésekor a kéz csak a papírral érintkezhetik, magát a pó lyát azonban egyáltalában nem érintheti. Az eljárás menetét, a mellékelt rajz alapján, a sebre illesztendő tamponnal el > látott pólyán ismertetjük. Az ismert és egyik végétől számítva kb. 20—30 .cm. távolságiban reáerősiített, kb. négyzetalakú (1) tamponnal ellátott (2) pólyát (1. ábra) mindenekelőtt, tehát még ) sterilizálatlan állapotban, a tamponig ter­jedő részén, a tamponnak kb. kétszeres hosszúságával bíró, zegzug-alakú réte­gekbe vagy ráncokba hajtogatjuk össze (2. és 3. ábra), mire az így kapott j csomót a 4. ábrán látható módon, az ezen ábrán látható viszonylagos nagy­ságú, kb. négyzetalakú, kétrétegű és a. négyzet egyik oldalának középpont­jától kb. a négyzet középpontjáig ter­) jedő (3) behasítással bíró (4) csomagoló papírlapra fektetjük. E papírlap felső ré­tegének a 4. ábrán az említett behasítás­tól balra fekvő kb. negyedrészét most az említett csomó alá hajlítjuk, mindkét ré­') tegének a behasítástól jobbra fekvő részét pedig ezen csomó fölé fektetjük (5. ós 6. ábra). Most egy a 7. ábrán látható alakú és viszonylagos nagyságú (a (4) papírlap kb. fele nagyságának megfelelő) (5) cso­magoló papírlapot tolunk az említett 40 csomónak a 4. és 5. ábrán baloldali fele alá, az említett, lehajtott (4) papírrétegre, úgy­hogy itt most már négy réteg papír van egymásfelett (8. ábra). Ezzel egyidejűleg az említett csomónak a 4., 5. és 8. ábrán 45 jobboldali felére, ill. az erre lehajlított, említett két (4) papírrétegre, a pólya em­lített végrészét, az (1) tamponnal együtt, visszahajlíthatjuk (8. ábra). Ezt követőleg az említett alsó (4) csomagoló papírlapnak 50 és az említett, erre illesztett (5) csomagoló papírlapnak még le nem hajtott, a 8. ábrán kiálló részét az említett csomó másik fe­lére, az eddig az (1) tampon által elfog­lalva volt helyre, lehajlítjuk (9. ábra). 55 A 10. ábra a 9. ábrán látható félkész cso­magnak nagyobbított léptékű hosszmetsze­tét ábrázolja. A most következő művelet, ennek a félkész csomagnak kétrét hajlítil­sában áll, amint az a 11. ábrán ugyanilyen go léptékben feltüntetve látható, mimellett m a kétrét hajlítás a 10. ábrán a félkész cso­mag jobboldali felének az óramutató irá­nyában való elforgatásával és a baloldali csomagfél alá fektetésével történik. Az 65 így kétrét hajtott félkész csomagot ismét kisebb léptékű távlati képben mutatja a 12. ábra. E csomagból a 11. ábra balolda­lán és a 12. ábrán láthiató módon egyenlően kiálló papírszéleket most, a 13. és 14. áb- 70 rán látható módon, fonállal összevarrjuk (1. a 14. ábra. pontozott vonalait) és a cso­magra, papírosból, (6) fogantyút (hurkot) ragasztunk vagy varrunk. Most egy, az említett (4) csomagoló papírlapokkal meg- 75 egyező alakú és nagyságú és ugyanúgy,

Next

/
Thumbnails
Contents