95746. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos hullámok erőszítésére

Megtjelent 1939. évi december hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95746. SZÁM. VII j. OSZTÁLY. Berendezés villamos hullámok erősítésére. International Western Electric Co. Inc. cég- Delaware. A bejelentés napja 1925. évi jnnias hó 18 ika. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1921. évi julius hó 19-ike. A találmány hullámerősítő berendezé­sekre és különösen olyan berendezésekre vonatkozik, amelyeknél elektronkisülési erősítő készülékek találnak alkalmazást. 5 A találmány továbbá olyan berendezé­sekre is vonatkozik, amelyek nagy frek­venciaiterjedelmű villamoshullámok erő­sítésére alkalmasak. Ált alánosan ismeretes, hogy elektron -10 kisülési erősítőkészülék bevezetési vég­szorítói között levő impedancia kapaci­tási reaktancia jtllimző változása szerint változik és nagyságrendje ugyan kis­frekvenciáknál sem olyan nagy, hogy 15 mellékáramkörű hatása elhanyagolható volna, de nagyfrekvenciáknál ez a mellék­áramkörű hatás jelentékeny. Az elektron­kisülési készülék ezen sajátsága folytán s bavezetett hullámok feszültségének fo-20 kozása az erősítőkészülék végszorítéihoz való hozzávezetés előtt korlátozva van, minthogy a legnagyobb feszültségarányt, vagyis a primérfeszültség és a szekundér­fesziiltség egymáshoz való viszonyának 25 legnagyobb értékét az erősítőkészülék be­vezetési impedanciájának és a villamos hullámokat szolgáltató áramforrás impe­danciájának viszonylagos értékei általá­nosan ismeretes alapelvek szerint teljesen 30 meghatározzák. A bevezetési impedancia csökkenése a frekvencia növekedésével aa elérhető lehetséges legnagyobb feszültség­viszony ertekének csökkenését eredmé nyezi; ennek következtében az a transz 35 forrcátor, amely a feszültséget bizonyos frekvenciánál a leghatásosabban növeli, ugyanazt a feszültségátalakítást nagyobb frekvenciáknál nem képes fenntartani és valóban a primér- és szekundér feszültség-40 nek a nagyobb frekvenciáknál fennálló impedanciák által meghatározott viszo­nyát sem képes létrehozni. A feszültség csökkenése az elérhető lehetséges leg­nagyobb leszüitséghez képest az úgy nevezett visszaverődési veszteség folytán 45 lép iel, amely az impedanciáknak a transziormátor révén való összeköttetésé­től ered. A visszaverődési veszteség a frekvencia növekedésével oly nagy érté­ket érhet el, hogy az erősítő készülékben 50 elért nyereséget teljesen ellensúlyozza. Jelközlekedési berendezéseknél gyakran olyan hullámok átvitele szükséges, ame­lyek frekvenciaterjedelme nagyon nagy. Távbeszélő áramok segélyével átvitt zene 55 hű visszaadása végett például mindazon frekvenciáknak egyenlő hatással való át vitele szükséges, amelyek másodpercen kéntá 100 és 5000 periódus között feksze­nek, ami 1 : 50 viszonynak felel • meg. 60 Többszörös vivőhullámos berendezés üze méhez olyan erősítő készülékek alkalma zására van szükség, amelyek a másod percenkénti 3000 és 30.000 periódus között fekvő frekvenciájú összes áramokat 65 egyenlően erősítik. Ezen követelmények kielégítése céljából általában olyan transzformátorok alkalmazására volt szükség, amelyeknek transzformálási vi­szonya. kicsiny ós a felső határhoz közel 70 fekvő frekvenciák hatásos átvitelére al­kalmasak, minek következtében az alsó frekvenciák erősítéséről le kellett inon dani. Erősítő készülék bevezetési impedan- 75 ciájának változásából eredő további hát­rány akkor mutatkozik, ha az erősítő ké­szülék bevezetési áramkörébe választó áramkörök, például szűrők vagy átvitel kiegyensúlyozó készülékek vannak ik- 80

Next

/
Thumbnails
Contents