95724. lajstromszámú szabadalom • Nyomógombszerű zár levelekhez és levélborítékokhoz

Megjelent 1929. évi -december hó 2-án. X1.0YAB'KIKÁLY'I. JfpEff SZABADALMI BÍRÓSÁG ' * -tlslillifl* SZABADALMI LEÍRÁS 95724. SZÁM. — IXa/b OSZTÁLY. Nyomógombszerű zár levelekhez és levélborítékokhoz. Breitenweimer Ferenc hivatalnok Wien. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 11-ike. A találmány levelekhez és levélboríté­kokhoz való, oly nyomógombszerű zárra vonatkozik, melynél a bedugandó zárrész tartóelemének vállfelülete mögé rugalmas 5 nyelvek hatolnak és a találmány lényege abban van, hogy a tartóelem a bedugandó zárrész lemezéből sajtolt, kihajlított ken­gyelből áll és a nyelvek laposan, vagyis a levélhez vagy a levélborítékhoz párhuza-10 mosan vannak elrendezve. Ezáltal az elő­állítás egyszerű, a zár majdnem teljesen lapos és a hatás megbízható. A benyomandó, kengyelalakú rész a zárfelsőrész szélén lehet elrendezve és la-15 pos nyelv gyanánt külön lemezrúgó alkal­mazható, miáltal egyrészt az anyagköltség csökken, mert így általában lágy bádog használható, másrészt a rúgóhatás növek­szik. 20 A csatolt rajz a találmány szerinti zár egy példaképeni kiviteli alakját tünteti fel és pedig az 1. ábra a zárfelsőrészt keresztmetszetben, felülnézetben (alatta) és oldalnézetben 25 (mellette), a 2. ábra a záralsórészt keresztmetszetben és alulnézetben (alatta), a 3. ábra mindkét részt záróhelyzetében, keresztmetszetben mutatja. 30 A rajzon (a) a zárfelsőrészt vagy be­dugórész, (b) annak szélén alkalmazott, négyszögletes bedugófül, (c) megerősítő­tüske, melynek segélyével a zárfelsőrészt a levélen vagy levélborítékon megerősít-35 jük. (d) a záralsórész, mely az (i) tüskével a levél egy másik lapján vagy a levél­boríték egy másik részén van megerősítve, (e) nyílás az (a) zárfelsőrész (b) füle számára, (f) a záralsórészen elrendezett 40 és az (e) nyíláson kissé túlmenő lemezrúgó, mely rugalmas nyelvet alkot és mely a (d) záralsórészből bevágás és kihajlítás ré­vén képezett két (h, g) hídon van keresz­tüldugva és a híd Lekalapálása által fogva­tartva. (k)-val a levélboríték van jelölve, 45 melyre a (d) záralsórész van erősítve, míg (k')-vel a levélboríték zárószárnya, mely az (a) zárfelsőrészt hordja. A fentiekben leírt zárat akként használ­juk, hogy az (a) zárfelsőrészt (1. ábra), 50 pl. valamely levélboríték (k') zárószár­nyára helyezzük, úgyhogy a széles oldal, vagyis a (b) fül a zárószárny szabad sarka felé essék. Ezt követőleg a zárfelső­részt gyengén a zárószárnyra nyomjuk, 55 úgyhogy a (c) tüskék a papiroson keresz­tülhatolnak. Ugyanezeket a műveleteket vé­gezzük a (d) záralsórésszel (2. ábra) a borí­téknak azon a részén, melyre a zárószárny szabad sarka a borítékzáráskor kerül. Vé- 60 gül a (c) és (i) tüskéket lehajlítjuk, mi­által a két zárrészt a levélborítékon, ill. ennek zárószárnyán rögzítettük. A boríték zárásakor már most a záró­szárnyal, szokásos módon, a borítékra 65 hajtjuk, mikor is az (a) zárfelsőrész (b) fülét a (d) záralsórész (e) nyílásába dug­juk (3. ábra). E műveletnél a rugalmas (f) nyelvet előbb addig nyomjuk befelé, míg a kengyelalakú (b) fülnek a nyelvbe 70 ütköző része a nyelv vége előtt elhalad. Ekkor a rugalmas nyelv vége az említett zárórész mögé hatol és a két (a) és (d) zárrész között oldhatatlan kapcsolatot te­remt. 75 Szabadalmi igények: 1. Nyomógombszerű zár levelekhez és levélborítékokhoz, melynél a zárfelső­rész tartóelemének vállfelülete mögé ru­galmas nyelvek hatolnak, jellemezve az- 80

Next

/
Thumbnails
Contents