95711. lajstromszámú szabadalom • Jármű, hőerőgéppel hajtott generátorral

Megjelent 1939. évi december hó 3-án. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95711. SZÁM. Vg/1. OSZTÁLY. Jármű, hőerőgéppel hajtott generátorral. Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H. Berlin-SiemensstacLt. A bejelentés napja 1927. évi január hó 21-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1926. évi julius hó 6-ika. Hőerőgéppel, p. o. robbanómotorral haj­tott külön gerjesztőgéppel dolgozó egyen­áramú generátorral felszerelt járművek­nél az indításnál, valamint a vonat gyor-5 sításánál, az égési mótor aránylag igen csekély energiatartaléka miatt a túlterhe­lést el kell kerülnünk. Azonkívül az égési mótor teljesítőképessége egy bizonyos for­dulatszámnál éri el a maximumot, úgy-10 hogy célszerű, ha a motort menetközben állandóan ezzel a fordulatszámmal járat­juk és a hajtómotorokat csakis a generá­tor feszültségének változtatásával szabá­lyozzuk. Különösen előnyös, ha e fesziilt-15 ségszabályozást automatikusan, oly módon végezzük, hogy indításhoz és emelkedő pá­lyán a túlterhelést elkerüljük. A feladatot a találmány értelmében azáltal oldjuk meg, hogy a generátormezőt tápláló ger-20 jesztőgépet a generátor főáramkörében fekvő és a hajtómotorokkal sorba kapcsolt ellenkompoundtekerccsel látjuk el, miáltal a gerjesztőgépnek a generátor mezőteker­cseiben keringő árama, önműködően és 25 pedig a generátor áramterhelésével fordí­tott arányban változik. Mivel a hőerőgép fordulatszáma a vonat állása közben ki­sebb mint az üzemi fordulatszám, a gépet indításkor gyorsítani kell. E célra külön 30 berendezés szolgál, amely egy kapcsoló­hengerrel összekötött excentertárcsából áll és amely rudazat útján a mótor tüzelő­anyagának csatornájában elrendezett fojtó szelepet vezérel, úgyhogy a kapcsolóhen-35 ger kezdőállásaiban úgy az erőgép fordu­latszáma, valamint a generátorfeszültség változása által a hajtómotorok fordulat­száma is szabályozva vannak. A találmány egyik kiviteli alakját példaként az 1. és 2. ábrák mutatják és pe- 40 dig az 1. ábra a kapcsolási vázlatot, a 2. ábra pedig a kapcsolóhengert pneu­matikus meghajtással vezérlő bütykös tár­csát. 4.5 Az 1. ábrában feltüntetett berendezésnél a, hőerőgép (10) benzinmotor közvetlenül van a (10a) tengely útján a (11) egyen­áramú generátorral és a (12) gerjesztőgép­pel kapcsolva. A (13) hajtómotor és a lég- 50 szivattyú és egyéb segédberendezések meghajtására szolgáló (14) mótor a (12) gerjesztőgép (17) ellenkompoundtekercse­lésével a (11) generátor áramkörében so­rosan vannak kapcsolva. A (12) gerjesztő- 55 gép a (17) ellenkompoundtekercselésen kívül a (19) battéria által gerjesztett (18) mellékár amkörű tekercseléssel is el van látva; ez utóbbi a (20) védőkapcsolókon­taktusokon a gerjesztőáram vezérlésére 60 szolgáló (28) ellenálláson és a (25) kapcso­lón át a (19) battériára kapcsolt (26) és (27) gyűjtősinekkel van összekötve. A (11) generátor a (12) gerjesztőgép (31) fegyver­zetével összekötött (30) mezőtekercseléssel 65 van ellátva, amely a (32) kapcsoló segélyé­vel ugyancsak a (26, 27) gyűjtősinekre kapcsolható. A generátoráramkörben fekvő (14) segédmotort a (33) védőkap­csoló vezérli, amely a (14c) nyomólégtar- 70 tányban elrendezett nyomásszabályozóval van összekötve. A (13) hajtómotort a fe­szültség kimaradásakor a (34) védőkap­csoló és túláram esetén a (33) védőkap­csolóval sorban fekvő (35) védőkapcsoló 75 lekapcsolja. Az égési mótor (21) gyújtó­áramkörét a (23) battéria táplálja. Ezen áramkörben fekszik a (22) kapcsoló. A (16)

Next

/
Thumbnails
Contents