95693. lajstromszámú szabadalom • Lövegtalp felcsapható kerekekkel könnyű lövegek számára

' Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95693. SZÁM. — XlX/b OSZTÁLY. Lövegtalp felcsapható kerekekkel, könnyű lövegek számára. Societa Italiana Ernesto Breda Per costruzioni meecaniche cégr Milano. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 21-ike. 25 30 A jelen, találmányt lövegtalp képezi könnyű lövegek számára, mely járó löveg­talp gyanánt használható és egyúttal az­zal a tulajdonsággal bír, hogy gyorsan 5 alakítható át a helytálló lövegpaddá az illető lövegnek ütegben történő felállítása céljából. A már ismert rendszerű lövegtalpaktól a jelen találmányt képező lövegtalp ab-10 ban különbözik, hogy kerekei akként van­nak csuklósan elrendezve, hogy azok gyorsan csaphatók a lövegtalp tengelyé­nek alsó oldalához annélkül, hogy azokat le kellene szerelni, miáltal a lövegtalp-15 nak alsó része a lövegnek ütegben történő felállítására lövegpaddá alakul át. A mellékelt rajzokban a találmányt ké­pező lövegtalp példaképpen egy foganato­sítási alakban van feltüntetve, mely azon-20 ban nem korlátozza a találmányt határo­zott szerkezeti megoldásokra és mely csu­pán mint példa van megadva. Az 1. ábra a lövegtalpnak elölnézete. A 2. ábra felülnézete. A 3. ábra oldalnézete. A 4. ábra a lövegtalpnak mint lövegpad­nak elölnézete a kerekeknek felcsapott helyzetében. Az 5. ábra felülnézete. A találmányt képező lövegtalp (1. ábra) két, sajtolt acélból készült és befelé álló agyú kerékből áll. Mindegyik agyra egy egy megfelelően alakított (a) tartó van ráhúzva, melyet helyzetében a (b) csavar-35 anya tart meg. A két (a) tartóban a kerék­tengelyre harántirányban egy-egy (c) furat van kiképezve, melyekbe egy-egy csap illik, melyek a két (d, d') haránt­tartót (2. ábra) egymással, valamint az (a) tartókkal összekötik, ahol is ezen (d, 40 d') haránttartók a löveget hordó felső ke­retet képezik. A két (a) tartó, alsó végén, egy haránttengely segélyével van egy­mással összekötve. Ezen haránttengely két, egymásban teleszkópszerűen elcsúszó 45 (f) ós (g) csőből áll, melyeket a kívánt helyzetben az (e) csappal rögzítünk, ahol is ezen, a keréktengelyt képező haránt­tengely a keréknyomnak beállítását lehe­tővé teszi és az egész lövegtalpnak a szük- 50 séges merevséget kölcsönzi. Ha a kerekeket fel akarjuk csapni és a járó lövegtalpat helytálló lövegpaddá át­alakítani, akkor nem kell egyebet ten­nünk, mint az (e) csapokat kihúzni, a (g) 55 csövet az (f) csőbe betohii, a kerekeket felcsapni és azokat a földön lapjukra fek­tetni, miközben az egész lövegtalpat le­eresztjük. Ily módon a löveget pár perc alatt járó alakjából (3. ábra) a tüzelőhely- 60 zetbe (4. ábra) hozhatjuk. Ha az ellenkező műveletet akarjuk el­végezni, akkor az egész lövegtalpat meg­emeljük, a kerekeket függélyes helyze­tükbe csapjuk, a (g) csövet az (f) csőben 65 kifelé húzzuk és a két csövet, megfelelő kölcsönös helyzetükben, az (e) csap segé­lyével rögzítjük, minek megtörténtével a keréktengely ismét merevvé válik és a helytálló lövegpad járó lövegtalppá ala- 70 kul át. A lövegtalp egy vagy több felcsapható kerékkel lehet felszerelve. Szabadalmi igények: 1. Lövegtalp, jellemezve egy vagy több 75 felcsapható kerék által, a lövegtalp­nak kettős használatára, mint járó

Next

/
Thumbnails
Contents