95690. lajstromszámú szabadalom • Kőépítő játékszer

' Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95690. SZÁM. — Yl/d. OSZTÁLY. Kőépítő játékszer. Dr. Katona Fülöp mérnök Budapest. A bejelentés napja 1927. évi október hó 10-ike. Az eddig ismeretes kőépítő szekrények­nek az a nagy hibájuk, hogy azokkal csak tömör oszlopcsoportozatokat és homlokza­tokat lehet építeni, de házakat belső he-5 lyiségekkel már nem, erre a szekrények kövei nem alkalmasak, azért ezek a szek­rények tnlajdonképen rendeltetésüknek teljesen nem is felelnek meg. A találmány ezen a hiányon van hi-10 vatva segíteni. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány szerint felépített helyiségnek vízszintes metszetét mutatja, annak valamely falrétegében, a 2. ábra ugyanazt, de az efölötti réteg-15 ben, a 3. ábra e helyiség homlokzatát, a 4. ábra pedig függélyes metszetét lát­tatja. Az 5. és 6. ábrák két egymást keresztező fal-20 nak újszerű kötési módját nézetben, il­letve alaprajzban mutatják. A falazáshoz kicsinyített méretű, ren­des, falazó téglát használunk, teljesen úgy, mint a valóságban, egész, háromnegyed, 25 fél és .negyed nagyságban, melyekeit élre állítva helyezünk a falba. Lehet azonban más méretű építőlapokat is használni. Hogy az építmény szilárdan álljon és fel ne dőljön, a falazásnak először a tégla-30 kötés szabályai szerint kell történnie és az épület sarkainál a téglákat az egyik oldal­falból a másikba felváltva kell átkötni, másodszor pedig egy-egy emeletsor fel­építése után a helyiséget papíros- vagy 35 más anyagú lappal iteljesen át kell fedni és ezt a fedőlapot, mely egyúttal az (5) menyezetet is képezi (3. és 4. ábra), to­vábbfalazással meg kell terhelni. Ha csia'k földszintes épületet készítünk, úgy a fel­faliazást; attiikaszerűen kell végezni (3. és 40 4. ábra). Lehet a fedőlapot másképen is megterhelni, pl. külön fedélszéknek elhe­lyezésével. Az épület sarkainak átkötését az 1. és 2. ábrákból lehet megfigyelni, ahol az ép ii 45 letnek két egymás fölötti vízszintes rétege alaprajzban látható. Ha ajtó vagy ablak készítésénél na­gyobb falnyílást kell áthidalni, úgy át­hidaló tartó gyanánt papíros- vagy bádog- 50 szalagokat (7) kell használni (3. és 4. ábrák). E példa szerint az áthidaló (7) tar­tók a (8) és (9) téglákon fekszenek fel. Célszerű a felfektetéshez olyan téglákat használni, melyek a felfekvés helyén fész- 55 kekkel vannak ellátva oly célból, hogy az áthidalók végei a falhézagokban elférhes­senek. A falak vízszintes hézagaiba célszerű vé gig is papíros- vagy bádogszalagokat fek- 60 tetni, mert ezek is' nagymértékben össze­tartják a falazatot. Ez utóbbi falazági mód mellett két egymást keresztező falat úgy kapcsoljuk össze, hogy az egyik fal­ból a szalagok végei kiérnek ós a másik 65 falba nyúlnak, ahogy az az 5. és 6. ábrák­ból kivehető, ahol a (11) papírosszalag a (9) fial hézagaiból nyúlik az e falat keresz­tező (10) falnak hézagaiba. A fent leírt módnak megfelelően falaz- 70 zuk a pilléreket és oszlopokat is, tehát szintén élre állított építőlapokkal, illetve téglákkal és a vízszintes hézagokat itt is papíros- vagy bádoglapokkal fedjük át. Sőt az egyes pillérekéit egymással is lehet 75 ilyen a vízszintes hézagokba fektetett és onnan kinyúló papíros- vagy bádogszala­gokkal összekötni.

Next

/
Thumbnails
Contents