95686. lajstromszámú szabadalom • Eljárás útburkolatok előállítására

' Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95686. SZÁM. — VlII/i. OSZTÁLY. Eljárás útburkolatok előállításárai Dr. Lévy Marcel vegyész és Prodorite S. A. cég: mindketten Genf. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1926. évi julius hó 2-ika. Már régóta törekednek arra, hogy az útburkolatokat, különösen közönséges ma­kadámutaknál, olyan felülettel lássák el, amely a por képződését megakadályozza 5 és az úttestnek ellentálló képességét az el­használással szemben fokozza. Erre a célra eddig folyós állapotú kátrány- vagy bitumen-szerű anyagokat használtak, ame­lyet hidegen vagy melegen az útra öntöt-10 tek és homokkal vagy finom szemcséjű zúzott kaviccsal befödték (1. Marcusson: Die natürlichen und künstlichen As­phalte 193—194 old. — felületkátrányozás — 207. oldal — aszfalt-emulziók — H. 15 Köhler, Technologie der Asphalte, 241— 254. old.). Ezen munkamenetnek nagy előnye, hogy igen egyszerű és olcsó, ellenben hátránya az, hogy olyan felületeket ad, 20 amelyek tekintettel a modern közlekedés követelményeire nem eléggé ellentállók. Ezen hátrányok okainak kutatásánál egy új, egyszerű és olcsó eljárást talál­tunk, amely olyan útburkolatokat ad, 25 amelyeknek sokkal nagyobb az ellentálló képessége, mint az eddigieké. Az eljárás azon alapszik, hogy ismert módon, úgy mint a felületi kátrányozás­nál, kátrány- vagy bitumen-szerű anya-30 gokat folyós állapotban vagy mint emul­ziót melegen vagy hidegen az útra ön­tünk, ezen anyagok fölé pedig bitumennel impregnált kőlisztet hintünk, amely ho­mokkal vagy finom szemcséjű zúzott ka-35 viccsal lehet keverve. Az impregnált kőliszt előnyösen mész­kőliszt lehet, amely bitumennel vagy bi­tumen-szerű anyaggal van itatva. 100 rész kőliszt impregnálására 2-től 15-ön felüli rész bitumen alkalmazható. Az alkalma- 40 zott bitumen lágyulási pontja tág hatá­rok között ingadozhat. A lágyulási pont megválasztása függ az úttest kátrányozá­használt kátrány minőségétől és pe­dig akképen, hogy ezen kátránynak a bi- 45 lumennel és kőliszttel való keverésénél olyan kötőszer keletkezzék, amelynek meg van a kellő kötőképessége olyan útfelület képzésére, amely nyáron nem lesz nagyon lágy és télen nem nagyon kemény. Ilyen 50 módon olyan útfelületet kapunk, amely sokkal tartósabb azoknál a felületeknél, amelyek az eddigi felületi kátrányozási eljárás szerint készülnek. Példa. 55 Felmelegített kátrányt ismert módon ráöntünk pl. makadámból vagy betonból való útra. Azután a frissen kátrányozott felületre bitumennel impregnált kőlisztet hintünk. Ezt a kőlisztet rendesen hideg 60 állapotban hintjük fel; lehet azonban azt a hintés előtt fel is melegíteni. A talál­mány szerinti új eljárás jellemzője éppen az impregnált kőlisztnek felhintésében áll a szokásos módon kátrányozott felü- 65 letre. Ekkor a bitumentartalmú kőliszt kátránnyal telítődik és tésztaszerű masz­szát képez, amely a kőlisztnek alkalmazott mennyiségei szerint többé vagy kevésbbé sűrű. Az így képezett útburkolat vastag- 70 sága ingadozhat; lehet pl. 1 m2 kátrányo­zott útfelületre 2—10 kg bitumennel im­pregnált kőlisztet használni. Az úttest anélkül, hogy külön döngöltetnék vagy hengerelteinek, a kőliszt ráhintés után 75 azonnal átadható a forgalomnak; lehet

Next

/
Thumbnails
Contents