95641. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hanglemezek lejátszásához a hangerősség és teltség fokozására

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95641. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Berendezés hanglemezek lejátszásához a hangerősség és hangteltség fokozására. Tarján Ferenc székesfővárosi tanár Budapest. A bejelentés napja 1927. évi január hó 15-ike. Az eddig ismeretes gramofonoknál és hangreprodukáló berendezéseknél a hang visszaadásakor egy tű mozog a hangle­mezre karcolt barázdákon és hozza moz-5 gásba a beszélőgép membránját, mely vi­szont a hangvezető cső az úgynevezett hangkar útján a hangtölcsér vagy hang­szekrény levegőjét hozza rezgésbe. Az ily­módon létesített hangreprodukálásnál a .0 hangerősség sokszor nem kielégítő s nem növelhető. Jelen találmány lehetővé teszi egyrészt, hogy a reprodukálandó hang tet­szés szerint növelhető legyen, másrészt a reprodukált hang gazdagabb, öblösebb és 5 természethűbb, mint ahogy az egy gramo­fonból hallható volna. Az 1. ábrán feltüntetett berendezés egy közönséges gramofonból áll, melynek hangdoboza helyett egy hasonló nagyságú 0 (M) szénszemcsés mikrofon nyer alkalma­zást. A makrói ón membránjához (t) tű van erősítve, illetve a membránhoz csavar ál­tal erősített tűtartó villába helyezve, hogy a tűt váltani lehessen. A tű körüljárja a 5 hanglemez barázdáit s mozgása közben rezgésibe hozza a mikrofon membránját, miáltal a mikrofonon átmenő (Bl) áram­forrás áramerősségét folytonosan változ­tatja. (Bl) áramforrás feszültsége 2—1 0 volt. A mikrofon lemezeit a (Bl) áramfor­rással összekötő vezeték a (k) hangkaron és a gramo fónszekrény belsején megy ke­r észt ül (ábrán pontozott vonallal rajzolva). A mikrofon áramkörében keletkező áramingadozásokat (TI) transzformátor 35 primér tekercsébe vezetjük. E transzfor­mátor szekundér tekercse az (El) elektron­cső rácsa és kiatódja közaé kerül. Egy elek­troncsővel körülbelül tízszeres erősítést le­het elérni. Ha ez nem elég, ilyenkor több 40 csövet kapcsolunk egymás után transzfor­mátorok segítségével. A kapcsolás módját az ábra világosan mutatja. Mindkét cső katódjának izzítását ugyanaz a 4 voltos (B2) telep látja el s mindkét anódáramkört 45 pedig a (B3) telep, melynek feszültsége 60—90 volt. A (B2, B3) telepek feszültsége az alkalmazott csövek szerkezetétől függ. A (H) hangszórót vagy fejhallgatót az utolsó cső anódkörébe kapcsoljuk. 50 Szabadalmi igény: Berendezés hangok reprodukciójánál a hangerősség és hangteltség fokozására, jellemezve korong, vagy liengeralakú hanglemez bekarcolással vagy más úton 55 létesített barázdáin vezetett oly tű ál­tal, melynek tompa vége egy mikrofon membránjához van erősítve, úgyhogy a tű, illetve ia vele összefüggő membrán­mozgása a mikrofonon átmenő áraim 60 erősségét folytonosan változtatja, mely áram felerősítve hangszóróba vagy fej­hallgatóba vezettetik. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents