95634. lajstromszámú szabadalom • Szívógázgenerátor fa és más kisebb fűtőerejű tüzelőanyagok számára

Megjelen 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95634. SZÁM. — H/e. OSZTÁLY. Szívógázgenerátor fa és más kisebb fűtőerejű tüzelőanyagok számára. Regitko Pál malomtulajdonos Abaujbaktán és Szilágyi Vilmos műszaki tisztviselő Miskolc. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 23 ika. A 89674. számú szabadalomban oly szívógázgenerátor van ismertetve, melynél a fejlesztett gázok egy a tüzelőteret alul határoló rostély alatt, vagyis a hamutér-5 bői szívatnak el. Jelen találmány ezen szívógázgenerátor olyan módosítására vonatkozik, amelynél a tüzelő teret alul határoló „hamurostély" fölött az izzó tüzelőanyagréteg magasságá-10 ban egy második rostély az ti. n. „gázros­tély" van alkalmazva, melyhez a szívógáz­cső csatlakozik, úgyhogy a hamurostély csakis a hamunak a tüzelőtérből való elve­zetésére, míg a gázrostély csakis a gáz el-15 vezetésére szolgál. A csatolt rajzon a jelen találmány sze­rinti generátor egy példaképem kiviteli alakja vázlatos metszetben van feltün­tetve. A rajzon az egyes részeket ugyan­!0 azon betűkkel jelöltük, mint a 89674. sz. szabadalom rajzán. Közvetlenül a (d) hamurostély fölött az (a) akna falában egy (k) nyílás van ki­vágva, melybe az (1) gázrostély van be-15 erősítve, míg az (f) gázelvezető cső kívül a (k) nyíláshoz csatlakozik. Az (1) gázros­télyt természetesen sokkal sűrűbbre ké­szíthetjük, mint a (d) rostélyt, mivel ezen rostélynak nem kell a hamut átengednie, to miáltal tisztább gázt kaphatunk. Egy to­vábbi előnye ezen berendezésnek az, hogy a hamutér kitisztításánál, ami éppen fá­nál és egyéb rossz tüzelőanyagnál arány­lag gyakran történik, az üzem sokkal ke-15 vésbé zavartatik meg, mint a 89674. számú szabadalom szerinti generátornál, mivel a hamutér kinyitásánál nem tódulhat annyi levegő a gázcsőbe, mint a 89674. sz. szaba­dalom szerinti elrendezés esetében. A külön gázrostély elrendezése emellett 40 a gázfejlesztés módján nem változtat, amennyiben a (g) nyílásokon szabályozott csekély mennyiségben bevezetett pótlevegő a (d) és (1) rostélyok fölött izzó szénréte­get tart fenn, melyen az ezen réteg fölött 45 fejlesztett kátrányos gázok és gőzök ke­resztül szívlatnaik ós emellett a szükséges szétbomlás ugyanúgy megy végbe, mint a 89674. sz. szabadalomban le van írva. A fejlesztett gáz a jelen esetben ugyanúgy 50 egy rostélyon, a gázrostélyon, kénytelen, átmenni, mint iá 89674. sz. szabadalom ese­tében. (m) egy légmentesen zárható ajtót jelöl, melyen keresztül a hamurostélyra rakó- 55 dott salakot időszakonként lekotorhatjuk. Szabadalmi igény: Szívógázgenerátor felső részén adagoló­nyílásisial el látott, alul hamurostéi y ban végződő aknakemencóvel, melynek fa- 60 Iáiban a hamurostély fölött a tüzelő­anyag izzó rétegébe torkoló szabályoz­ható légbevezető nyílások vannak el­rendezve, jellemezve a (d) hamurostély fölött a generátor falában kiképezett 65 nyílás által, mely az izzó tüzelőanyag­rétegbe torkol és melyhez kívül a gáz­elvezető cső csatlakozik, jellemezve to­vábbá azáltal, hogy az említett nyílás egy gázrostéllyal van befödve, mely a 70 hamunak a gázelvezető csőbe való be hatolását csökkenti. 1 rajzlap melléklettol. J'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents