95631. lajstromszámú szabadalom • Hajtómű nagy szögelfordulással lengő tengelyek számára

Meg-jelent 1929. évi december li ó 2-án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95631. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Hajtómű nagy szögelfordulással lengő tengelyek számára. Neu és Harsányi cérnag-ombgyár cég Budapest. A bejelentés napja 1927. évi májas hó 27-ike. Igen sok .üzemben szükséges bizonyos gépek egyes tengelyeinek 90u -nál nagyobb szögelfordulással bíró gyors lengő moz­gást adni; ezen mozgást eddigelé, mint is-5 meretes, lengő fogas ívek és fogaskerekek segítségével létesítették, melyek azonban éppen a mozgás gyorsasága következté­ben hamar tönkrementek, nagy zajjal mű­ködtek és nagy erőt igényeltek stb., egy-i 10 szóval nem váltak be. A találmány tárgya már most ily, a kö­zépállástól 45—45°-nál nagyobb szögű ki­lengéssel lengő tengelyek számára való hajtómű, melynek segítségével ezen moz-15 gás, valamely alternatív mozgást végző szokásos hajtórúdból kiindulva, fogaskere­kek mellőzésével, tisztán emelőkarok útján létesíttetik. Niaigy szögel f or du lássál bíró lengő moz-20 gást a haj-tórádról a tengelyre ékelt eme­lőkarnal közvetlejnül átvinni nem lehet, mert a nagy szögelfordulás következtében az emelőkar mozgásiránya a lengés szélső helyzeteiben a hajtórúd irányához kedve-25 zőtlen, 90° körül szöget zárna be, miáltal az emelőkar mozgatása vagy lehetetlenné válik, vagy csak alkalmatlanul nagy súr­lódási veszteségekkel és gyorsulásokkal lehetséges. 30 A találmány tárgyát képező hajtómű lényege az, hogy a tengelyre ékelt emelő­kart közvetlenül nem hajtórúdhoz, vagy efféléhez kapcsoljuk, hanem oly lengő emelőkarhoz, mely az emelőkar mozgás-35 irányában maga is lengő mozgást végezve, az emelőkar mozgásirányaihoz simuló el­vezetési irányokat ad. A hajtómű ezért például egy, a meghaj­tandó tengelyen ülő emelőkarból és egy, a 40 meghajtandó tengelynek ezen emelőkar lengési pályájához képesít ellenkező olda­lán, a meghajtandó tengellyel párhuzamo­san elrendezett tengely körül, a meghaj­tandó tengellyel ugyanazon értelemben lengethető emeltyűpárból áll, melynek a 45 meghajtandó tengely irányába eső karja, a szabad végén, egy csuklós vonórúd út­ján, az emelőkar szabad végével olymódon van összekötve, hogy a két kar mindig ugyanazon irányban kénytelen forogni és 50 hogy a két kar az egyik végállásban ugyanazon oldal felé van irányítva, a má­sik végállásban pedig egymást keresztezi. Az emeltyűpár másik karja a hajtórúddal van összekötve. Ezen hajtómű segítségével 55 mindig található oly elrendezés, melynél a vonórúd, illetőleg hajtórúd irányai és az emelőkarok mozgásirányai között sohasem lép fel nagyobb szögeltérés, mint a szándé­kolt lengő mozgásnak körülbelül K része, 60 minélfogva egészen mintegy 270°-ig menő gyors lengések is létesíthetők. A rajzon a találmány tárgyát képező hajtómű egy példaképen vett foganatosí­tási alakja, teljes vonallal a meghajtandó 65 tengelyre erősített emelőkar egyik végál­lásánál, szakadozott vonallal ennek közép­állásánál és eredmény vonallal a másik végállásánál van feltüntetve. A meghajtandó, SLZ8LZ SL- példaképem el- 70 rendezésben 0°-tól 180°-ig lengetendő ten­gely (a)-val van jelölve, melyre a (b) emelőkar van erősítve. Az (a) tengelynek a (b) emelőkar lengési pályájához képest ellenkező oldalán, az (a) tengellyel párhu- 75 zamosan a (c) tengely van elrendezve, amelyre a (d, f) karokkal bíró szögemeltyű van erősítve, mely az (a) tengellyel ugyan­azon értelemben lengethető. Ezen célból a szögemeltyű (f) karja, a szabad végén az 80

Next

/
Thumbnails
Contents