95629. lajstromszámú szabadalom • Fűtőszerkezet folyadékok, gőzök és gázok fűtésére

Meg-jelent 1929. évi december lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG ^Éwllliilpí 'V SZABADALMI LEÍRÁS 95629. SZÁM. — VE/2. OSZTÁLY. Fűtőszerkezet folyadékok, gőzök és gázok fűtésére. Dr. Löffler István műegyetemi tanár Cliarlotteuburg-. A bejelentés napja 1926. évi május hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1925. évi május hó 15-ike. A következőkben egy futószerkezet van ismertetve, mely folyadékoknak, gőzök­nek és gázoknak fűtésére szolgál és kivált­képen a 93.410. lajstromszámú szabada-5 lommal védett, magasnyomású gőznek folytonos üzemben való előállítására szol­gáló eljárás foganatosítására alkalmas-A találmány szerinti fűtőszerkezet a tüzelőtérből és a fűtőgázhuzatokból áll; a 10 huzatokban megy végbe a fűtendő köze­get (gőzt, vizet vagy a kettő keverékét vagy gázt) vezető csőkígyók vagy más hasonlók fűtése. A találmány a fűtőfelü­letek különleges alakítására, elrendezé-15 Kére és elhelyezésére, valamint a fűtőgáz­áiramot vezető falak különleges kiképzé­sére vonatkozik. A folyadékáramot vezető és egymással párhuzamosan kapcsolt csőelemek, me-20 lyeknek egyes menetei szorosan, egymáson fekszenek, a találmány értelmében úgy vannak kiképezve és elrendezve, hogy mindegyik elem menetekből képezett hen gert alkot és minden elem csőfekvései és 25 az elemek maguk egymáshoz képest úgy Vannak elrendezve, hogy az. elemek a fűtőgázánam neszére közös határoló fa­lakat alkotnak. Ily elrendezés mellett a folyadékra gyakorolt fűtőhatás m'iin-30 denJ elemben még változó terhelés mel­lett is független, a fű tő gázok hőmérsék­letétől. A fűtőszerkezetnek ilyen kiképzése mel lett nagyon sok magas füstgázhőmérsék 35 letnek kitett falazat válik feleslegessé. Á találmány szerinti fűtőszerkezet tehát fokozott üzembiztonság mellett csekélyebb i'enntaxtási költségekkel jár, mint a íaki zott huzatokkal bíró fűtőszerkezetek és a falazott huzatvezetékek. Csekély súlya kö- 40 vetkeztében a találmány szerinti fűtőszer­kezet kiválóan alkalmas mozdonyokhoz éa Iiajóerőtelepekhez. Azáltal, hogy a szük­séges falazatok tömegét megkisebbítettük, a felfűtési idő lényegesen csökken, mint- 45 hogy a nagyobb faltömegek nagyobb me­legiiiennyiséget nyelnek el; ezáltal le­csökkentettük a gőztermelő berendezés tétlenségét is, azaz a gőztermelés gyorsab ban követheti á tüzelőhatásban beállotl 50 változást. A találmány szerinti íűtőszerkezet több példaképem foganatosítás? alakja a csa­tolt rajzon van feltüntetve. Az 1. ábrán (1) a tüzelőtér, amelyből a 55 fűtőgázok (a)-nál a koncentrikusan eiren dezett huzatokba áramlanak. A huzatok falát az egyes (2) esőelemek (csőkígyók vagy más hansonlók) szorosan egymáshoz fektetett menetei alkotják. Az egymásba 60 fektetett, hengereket alkotó elemek alap jának idoma tetszésszerinti lehet. A fel fűtendő közeget a (3) elosztó osztja el az egyes elemekre. Hogy ez az elosztás egyenletesen menjen végbe, a (4) bevezető 65 cső közei a (3) elosztócső fenékiapjáig van vezetve és a fűtendő közeg lyukakon át lép ki az elosztócsőbe, mely lyukak a cső vége felé mindég nagyobbodnak. Ugyan­így van kiképezve a hőmérsékletek ki- 70 egyenlítése céljából a felfűtött közeget gyűjtő cső is. Ugyanebből a célból az egyes elemek eleje és vége között vala­mennyi elemre vagy azok csoportjaira közös gyűtőteret is lehet beiktatni. 75 A füstgázok a fűtőszerkezetben úgy vannak vezetve, hogy a hőmérséklet belül­ről kifelé csökken; ezáltal az elsugárzó

Next

/
Thumbnails
Contents