95616. lajstromszámú szabadalom • Taljszelványkészítmény deszkalapra felragasztva, a talaj eredeti szerkezetének megtartása mellett

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jKB»L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95616. SZÁM. — IX/g. OSZTÁLY. Talaj szelvény-készítmény deszkalapra felragasztva, a talaj eredeti szerkezetének megtartása mellett. Pinkert Zsigmond nyűg. áll. tanítóképző-hit. ig-azg-ató, agrókémikus Budapest. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 7-ike. T al aj gyűjt emén y t ezideig úgy állítot­tak össze, hogy a talajszelvény különböző mélységéből vett mintákat dobozba he­lyezték, vagy a gödör oldalából sértetle-5 nül kivágott talajoszlopot ládába tették, melynek egyik oldala be van üvegezve (monolit). A nedvesen begyűjtött talaj a ládában összeszárad, megrepedezik, a morzsák felülről a repedésekbe és az üveg 10 mögé hullanak és a szelvény eredeti ké­pét láthatatlanná teszik. Az ily módon begyűjtött monolitot szállítani egyáltalá­ban nem lehet. Uj eljárásommal a talajból néhány mil-15 liméter vastagságú metszetet lehet készí­teni, mely deszkalapra ragasztva — az ál­lati és növényi mikroszkópi metszetekhez hasonlóan — állandóan hűen mutatja a talajnak eredeti profilját és szerkezetét. Í0 A talajból a helyszínen valamely fris­sen ásott gödör oldalából négy oldalú hasábot vágunk ki és ismert módon sér­tetlen állapotban ládába gyűjtjük. Ott­hon a felvett monolit egyik oldalát síkra 35 vágjuk és meleg zselatinos oldattal itat­juk, át. Az ily módon előkészített felületre másnap dextrinnel ráragasztjuk az e eélra előkészített posztóval vagy nemezzel bé­lelt keretes deszkalapot. Az oszlopból ez­$0 után vastagabb réteget vágunk le, melyet utólag késsel a deszkalap felületén kiálló keret vastagságára levékonyítunk. Ezen eljárással kerül a talajból készült néhány milliméternyi vastagságú metszet a deszkalap felületére. 35 A talajmetszet fölé a talajon termő nö­vények préselt példányait helyezzük el külön kartonlapra ragasztva. Szabadalmaztatni kívánom a fenti el­járással készült talajszelvényt a föléje he- 40 lyezett növényzettel együtt, mint szemlél­tető taneszközt. Szabadalmi igények: 1. Eljárás talajkészítmények előállítá­sára, melyet az jellemez, hogy a szoká- 45 sosan kivágott monolitból, felületének zselatinnal való átitatása után tetsző­leges vastagságú szelvényeket készí­tünk. 2. Az 1. igénypont alatt védett eljárás ki- 50 viteli módja, jellemezve azáltal, hogy az 1. pont szerinti szelvényeket ke­rettel ellátott és posztóval vagy nemez­zel bélelt deszkalapra, vagy másféle üveg, fém, eternit, stb.) lapokra felra- 55 gasztjuk és felragasztás után a keret vastagságára levékonyítjuk. 3. Az 1. és 2. pont szerinti eljárással ké­szített talajszelvény készítmények, jel­lemezve azáltal, hogy a felragasztott tiO talajszelvény felett a talajra jellemző növényzet préselt példányai vannak külön kartonlapon elhelyezve. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents