95584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás érzéstelenítőszerek méregtelenítésére

Megjelent 1929. évi december hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95584. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás érzéstelenítőszerek méregtelenítésére. Gehe & Co. Aktiengesellschaft cég- Dresden. A bejelentés napja 1926. évi november hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi március hó 10-ike. Helyi érzéstelenítésre kokaint eddigelé meglehetősen nagy koncentrációban hasz­náltak. Ez a körülmény alkalmazását olyan esetekben, amikor valamikép az 5 anyagcserekörfolyamba belejuthat, vesze delmessé teszi. Ehhez képest többé-ke­vésbbé erős mérgezési tünetek a kokain­nak mint helyi érzéstelenítőszernek alkal­mazásakor nem kerülhetők el. 10 Meglepő módon kitűnt, hogy ha kokaint vagy sóit adonidinnal kezeljük, olyan ter mékek állnak elő, amelyek érzéstelenítő hatása a kokainét jelentősen felülmúlja. Elegendő, ha a keletkező terméket olyan 15 koncentrációban alkalmazzuk, amely az eddig szokásos koncentrációnak körülbelül egy tizede, hogy hasonló, sőt az eddigit fe­lülmúló hatást érjük el. Gyakorlatilag olykép dolgozunk, hogy a 20 kokaint vagy sóit olyan mennyiségű ado­nidinnal kezeljük, amely a kokainra szá mítva a 100%-ot nem lépi túl. Ily esetekben nincs szükség arra, hogy a kokain koncentrációja az 5%-ot mégha-25 ladja, ha a legkoncentráltabb rendes ko­kainoldatok hatását akarjuk elérni. Az adonidint 0.5—2% körüli mennyiségben használjuk. Az eljárás különös műszaki előnye abban áll, hogy a kokainmegtakarí 30 táson felül mindkét komponens méregha tása lényegesen gyengül. További előnyt jelent az is, hogy az új eljárás révén a kokain használatával kap­csolatos és manapság nagyon elterjedt visszaélések is jelentősen visszaszorulnak, 35 mert a kokain méreghatása nagy mérték­ben csökkentve lett. A kokainbázisok a paraamidőbenzoesavszármazékok csoport­jába tartozó mesterséges anestétikumok­kal, pl. tutocain- vagy novocainnal is 40 helyettesíthetők. Ilyenkor a hatásnak ugyancsak hasonló felfokozódása mutat­kozik. Mindenesetre azonban a kokain­koncentrációkhoz képest a nevezett mes­terséges anesztétikumok koncentrációja 45 emelendő és pedig körülbelül a kokainkon­centráció kétszeresére. A gyakorlatban igen megfelelőnek mu­tatkozott 3% tutocainnak 1% adonidinnal való kezelésekor előálló termék. 50 Szabadalmi igények: 1. Eljárás anesztetikusan ható szerek mé­regtelenítésére, azzal jellemezve, hogy kokaint vagy sóit adonidinnal kezeljük. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás kiviteli 55 módja, azzal jellemezve, hogy olyan adonidinmennyiségeket használunk, a melyek a kokainra számított 100%-ot nem haladják meg. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt eljárás kiviteli 60 módja, azzal jellemezve, hogy a para­amidőbenzoesavszármazékok csoport­jába tartozó mesterséges anesztétiku­mokat, pl. tutocaint vagy novocaint adonidinnal kezelünk. 65 Pali te nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents