95580. lajstromszámú szabadalom • Olomötvözetköpeny egyszerű váltóáramkábelek számára

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95580. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Ólomötvözetköpeny egyerft váltóáramkábelok számára. Felten & Guilleaume Carlswerk Aktiengesellschaft gyáros cég Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1927. évi november hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1926. évi december hó 3-ika. A műszaki köröket már régebben, fog­lalkoztatta az a feladat, hogy egyerű váltóáramkábeloknál, az indukcióáramok okozta energiaveszteségeket lecsökkent-5 sük. Ismeretes oly javaslat, hogy az ólom­köpenyt alkalmasan megszabott hossza­ságú szakaszokra osszák, amelyek egy­mástól elektromosan szigetelve vannak, vagy pedig kellőleg megválasztott ellen-10 állásokkal vannak áthidalva. Ezek az in­tézkedések nem kerültek gyakorlati alkal­mazásra. Ennek oka egyrészt abban rej­lik, hogy a javaslat megtételekor még semilyen módunk se volt ama veszteség-15 nek említésre méltó leküzdésére, amely a páncélban lép fel és a bevezetőleg emlí­tett veszteség sokszorosára rúg, másrészt pedig főként abban, hogy az ólomköpeny megszakítása a kábel számára veszélyt 20 jelent. U. i. nagy nehézségeket okoz, hogy a kábeleret, a megszakítási helyeken, kel­lőleg megóvhassuk nedvesség behatolása elől. Ujabban immár lehetségessé vált a páncélban mutatkozó veszteségeket, alkal-25 mas páncélanyag megválasztásával (ami­lyen egy különösen kemény acél, vagy egy fokozott koercitíverejű anyag), igen kicsinyekre leszorítanunk és ezen a réven az ólomköpenyveszteségek lecsökkentésé-30 nek problémája újból nagy jelentőségűvé vált, A találmány egy, az ólomveszteségek lecsökkentésére új csapáson járó javaslat­ban áll, amelynél az ólomköpenynek hát-35 rányos megszakítását mellőzzük. A talál­mány értelmében az ólomköpeny előállí­tására szolgáló ólomhoz egyéb anyagokat adunk oly mennyiségben, hogy az ötvö­zet vagy keverék elektromos ellenállása legalább is 25%-kai felülmúlja a tiszta 40 ólom ellenállását. Evégre feltűnő előnyös­nek bizonyultak bizonyos fémek, mint pl. a bizmut és az antimon, főként ha azok mennyisége összesen 5%-nál nagyobb. így különösen az oly ötvözetnek, amely az 45 ólom mellett 6% bizmutot és 6% antimont tartalmaz, a tiszta óloménál mintegy 33%-kai nagyobb elektromos ellenállása van. A kábel köpenyében indukált ára­mok erőssége természetesen fordítva ará- 50 nyos a köpenyanyag elektromos ellen­állásával. Szabadalmi igények: 1. Ólomötvözetköpeny egyerű váltóáram­kábelok számára, jellemezve azáltal. 55 hogy a köpeny anyaga az ólom mellett oly fajta és oly mennyiségű adalékot tartalmaz, hogy a köpenyanyag elek­tromos ellenállása legalább is 25%-kal felülmúlja a tiszta ólom elektromos 60 ellenállását. 2. Az 1. igénypontban védett ólomötvö­zetköpeny kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a köpenyanyagnak elek­tromos ellenállását növelő adalék biz- 65 mut és antimon, illetőleg e két anyiag egyike. 3. Az 1., valamint a 2. igénypontban vé­dett ólomötvözetköpeny kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a köpeny- 70 anyag elektromos ellenállását növelő, bizmutból, antimonból, ill. ezek mind­kettejéből álló adalék, a tiszta ólomnak több, mint 5%-ára rúg. Pallus nvnmda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents