95543. lajstromszámú szabadalom • Borsajtó

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI S^Hft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95543. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Borsajtó. Kovács Zoltán kereskedő Bata, Simon György bognár Bata és Jóst Gépgyár Yas- és Fémöntöde Mohács. A bejelentés napja 1927. évi december hó 26-ika. A találmány tárgya borsajtó, mely az eddig használt borsajtókkal szemben ol­csó előállíthatósága és könnyű kezelhető­sége által tűnik ki. 5 A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a borsajtó függélyes metszete préselés közben, a 10 2. ábra a borsajtó felülnézete, a 3—4. ábra részletrajz, az 5. ábra pedig metszet a 4. ábra A—B vonala mentén. Az (a) lábakon nyugvó (b) tányérra 15 van ráállítva a két darabból készült (c) préskosár (1. és 2. ábrák). A két félkosa­rat körülvevő (d) abroncsokat közismert módon csapszegek fogják össze. Az egyik félkosárra (h) fülek vannak erősítve, me-20 lyek a (b) tányérból felfelé nyúló (i) csa­pokra vannak ráhúzva (2. ábra), miáltal az egyik félkosár a (b) tányérhoz rögzí­tődik. A kosár belsejében a (b) tányérra a (j) tárcsa van felfektetve, melynek ol-25 dalából az átmérőirányban elhelyezett két (k) tartósín nyúlik felfelé (1. és 4. ábra). A tartósínek felső végeit az (1) keresztrúd köti egymással össze, mely két végén a tartósínek átbocsátására meg-30 felelő hasítékkal, középen pedig az (m) csavarorsó átbocsátására csavarmenetes (n) furattal van ellátva. A (k) sínekből kétoldalt (o) nyúlványok állanak ki, me­lyek az (1) keresztrúd tartására szolgál-35 nak, míg a keresztrúdat helyzetében a (k) sínek furatán átdugott (p) csapszegek rögzítik. Az (m) orsó felső vége tetszés­szerinti forgatószerkezettel van ellátva, az orsó alsó vége pedig az (s) felső prés­tárcsának támaszkodik neki. 40 A szőlő darálásakor az (1) keresztrúdat, valamint (m) orsót leemeljük a (k) sínek­ről, az (s) felsőtárcsát kivesszük a prés­kosárból és most a szőlőzúzót ráhelyezzük a préskosárra, úgyhogy a darált szőlő- 45 szemek a zúzóból közvetlenül a prés­kosárba hullanak. Ezután behelyezzük a kosárba a felső (s) préstárcsát és a sí­nekre rászereljük az, (1) keresztrúdat és a forgatókar segélyével az (m) orsót for- 50 gatni kezdjük. Az (m) orsó az (s) prés­tárcsát nekiszorítja a kosárban levő szőlő­nek, miáltal a szőlő a préskosár fala és a (j, s) tárcsák közé préselődik. A két prés­tárcsa közé befogott szőlő oldalirányban 55 igyekszik terjeszkedni és a törköly hozzá­tapad a préskosár falához, miáltal az egész törkölyoszlop a préskosár falán lóg. Minthogy sem az alsó (j) tárcsa, sem a (k) sínek, sem pedig az (1) keresztrúd az áll- 60 ványzaton nincsen helytállóan rögzítve, az (m) orsó viszont a préskosárhoz ta­padt törkölyön, illetve az azon nyugvó (s) tárcsán támasztékot talál, így az (m) orsó forgatása közben, mialatt az (s) tár- 65 csa lefelé mozog, addig az (m) orsó anyá­ját alkotó (1) tartórúd a (k) sínekkel és (j) tárcsával együtt felfelé mozdul el. A (j, s) préstárcsák tehát kölcsönösen köze­lednek egymáshoz, miáltal a préselés igen 70 gyorsan és intenzíven végbemegy és a szőlőnedv rövid idő alatt kifolyik. A pré­selés megtörténte után az (m) orsónak visszafelé való csavarásával a törköly­oszlopot kissé meglazítjuk, úgyhogy az a 75 (j) alsó tárcsával együtt kissé vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents