95482. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kaucsuknak különösen a használt pneumatikok vázában lévő kaucsuknak regenerálására

Megjelent 1939. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI j|GS% SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95482. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás kaucsuknak, különösen a használt pneumatikok vázában lévÖ kaucsuknak regenerálására. Société Fran^aise Syndicat Franco Néerlandais cég- Páris mint Danier Charles mérnök páris-i lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1927. évi március hó 26-ika. Franciaországi elsőbbsége 1926. évi április hó 8ika. A találmány tárgya eljárás kaucsuk­nak, különösen használt pneumatikok vá­zában lévő kaucsuknak regenerálására. Az eljárás lényege a követkeiző: 5 Mindenekelőtt regenerálásra nem alkal­mas hulladékokból, pl. autópneuma tikok talprészéből, öreg gáztömlőkből, víztöm­lőkből, kerékpár-légabroncsokból stb. ön­magában véve ismert módon desztilláció 10 útján olajat vagy eszenciát készítünk, ezen olajjal vagy eszenciával a találmány értelmében az előzetesen vékony sávokra vagy kisebb-nagyobb darabokra vágott autópneumatikvázat impregnáljuk, a váz 15 ilymódon impregnált darabjait, miután az impregnálás már teljes (azaz miután az egész olaj vagy eszencia már abszor­beál tátott), sósavba, előnyösen koncentrált sósavba merítjük, melynek feladata ezen 20 olaj vagy eszencia bizonyos részeinek szin­tetikus kaucsukká való átalakítása (Bou­chardat szerint (katalitikus hatás)] és ugyanekkor a vázdarabokban levő vászon teljes szétroncsolása. A sósav kettős sze-25 repe alapvető fontosságú. Egyrészt mint katalitikus hatóanyag az izoprén poJime­rizációját gyorsítja, másrészt ugyanakkor a vászondarabokat szétroncsolja. Itt meg kell említeni, hogy a hideg sósav magára 30 a kaucsukra nem hat. Miután az eszencia polimerizációja be­fejezést nyert (15—20 nap), ezt a könnyen viszkózus masszát sok vízzel kimossuk, hogy a fölös savmennyiségétől megszaba­dítsuk, ezt követőleg mosóhengeren vagy 35 hengerlőművön vezetjük keresztül, oly célból, hogy a sav által elégetett vászon­hulladékot kiküszöböljük, mely a henger­ből pora lakban esik ki. Az ilymódon elő­állított kaucsuklepények, az oldást kivéve, 40 a növényi eredetű kaucsuk összes felhasz­nálási területein alkalmazhatók. Szabadalmi igény: Eljárás kaucsuknak, különösen a hasz­nált pneumatikok vázában levő kau- 45 csuknak regenerálására, mely eljárás­ban nem regenerálható hulladékokból desztillálás útján előállított olaj vagy eszencia kerül alkalmazásba, azáltal jellemezve, hogy az előzetesen szétvá- 50 gott pneumatik-váz darabjait ezen olajjal vagy eszenciával impregnál­náljuk, az impregnálás befejeztével az impregnált darabokat hidegen tö­mény sósavba merítjük, egyrészt szin- 55 tetikus kaucsuk előállítása és ugyan­akkor a vászon darabok szétroncsolása céljából és az olajnak vagy eszenciának a sósavval való kezelés általi teljes po­limerizációja után nyert könnyen visz- 60 kózus masszát nagy mennyiségű víz­zel kimossuk és a masszát mosóhenge­ren vagy hengerlőművön vezetjük ke­resztül. l'allas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents