95466. lajstromszámú szabadalom • Villamos felikapcsoló

Meg-jelent, 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI JnHgBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95466. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Villamos falikapcsoló. Weber Ernst mechanikus Rli/m. Kehi (Németország-). A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 23-ika. Franciaországi elsőbbsége 1926. évi augusztus hó 26-ika. A találmány oly villanyszerelési kap­csolóra vonatkozik, mely a működési mód és a szerkezeti kivitel tekintetében ezen a téren sajátos és gyakorlatilag értékes 5 újítást képez. Az új kapcsolót előnyösen dugós kontaktussal kombinálva fogana­tosítjuk, azonban a kapcsoló rendes fali kapcsoló gyanánt is kiképezhető. A találmány lényege, hogy a kontaktus-10 lemezeket és a forgatószervet hordó for­, gástengely a kapcsoló hosszaxisára merő­legesen van elrendezve, az említett for­gatószerv pedig a kapcsoló fedeléből rész­ben kiálló és ujjunk által végzett csúsz-15 tatómozgás segélyével forgásba hozható, recézett köpenyfelületű tárcsa gyanánt van kiképezve. Az új kapcsoló előnye egyszerű és olcsó előállíthatósága, továbbá könnyű szét-20 szedhetősége, ami a javítás, valamint az áramhálózatba való bekapcsolás lehetősé­gét megkönnyíti. A rajzon a találmány szerinti kapcsoló foganatosítási példája látható. Az 25 1. ábra a kapcsoló felülnézete ráhelye­zett fedővel, a 2. ábra. pedig a kapcsoló felülnézete fedőjének eltávolítása után, a 3. ábra a 2. ábra A—A vonala mentén 30 vett metszet, a 4. ábra pedig a kapcsolótárcsán át vett keresztmetszet. A rajzon szemléltetett foganatosítási alaknál a kapcsoló lényegileg az üreges 35 (1) alzatból, a (2) fedőből, a (3) kapcsoló­tengelyből, az ezen tengelyen lazán elren­dezett, récezett köpenyfelületű (4) kap­csolótárcsából, az (5) rugalmas elrete­szelőkengyelekből és a (3) tengely szá­mára való (6) ágyakból áll. 40 Az (1) alzatban az áramvezetékek be kapcsolására a négy (8) hüvelyeket ren dezzük el, melyek közül a két felső hüvely egyúttal a dugós érintkező bekapcsolá­sara szolgál- 45 Az (1) alzat, melyben a (3) forgásten­gely a kapcsoló hosszaxisára harántirány­ban nyugszik, a (4) kapcsolótárcsa, a (3) tengely két oldalsó (3') négyszögletes ré­széhez szoruló rúgós (5) kengyelek, vala- 50 mint a (6) tengelyágyak felvételére kü­lönböző vájatokkal van kiképezve. Ezen részek az említett vájatokban rögzítőszer­vek mellőzésével nyugszanak, úgy hogy azokból csavarok oldásának szükséges- 55 ségei nélkül egyszerűen felfelé való ki­húzás által távolíthatók el. A (3) kap­csolótengelyen a (4) kapcsolótárcsa mind­két oldalán az egymással kapcsolandó hu­zalok között az áram átfolyását közvetítő 60 (9) kontaktuslemezek vannak elrendezve. A (2) fedőben négyszögletes (10) nyílás van kiképezve, amelyen a (4) kapcsoló­tárcsa részben áthatol, ezenkívül pedig a (2) fedő a (10) nyílás felett és ahhoz ké- 65 pest szimmetriásan két kerek furat van kiképezve, mely furatok alatt foglalnak helyet a dugós érintkezők számára való (8) hüvelyek. A (4) kapcsolótárcsa a (3) tengelyen 70 lazán van elrendezve és a forgómozgás át­vitelét a tárcsáról a tengelyre a (11) spi­rális rúgó közvetíti, mely a (4) kapcsoló­köralakú vájatában, nyugszik és egyik végével a (4) tárcsán, másik végé- 75 vei pedig a (3) tengelyen van megerősítve. Ezen riigó reakciójának hatását a (3) ten-

Next

/
Thumbnails
Contents