95444. lajstromszámú szabadalom • Saluzás betonrácsok és hasonlók előállítására

Megjelent 1920. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95444. SZÁM. — XVII/d. OSZTÁLY. Saluzás betonrácsok és hasonlók eló'állítására. Schallínger Vilmos építőmester Bécs. A bejelentés napja 1927. évi április hó 23-ika. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi április hó 30-ika. Betonrácsoknál és hasonlóknál a héza­goknak többrészű magokkal való előállí­tása ismeretes. Ezen többrészű magok ösz­szeállításának, ami eddig csavarokkal, 5 szögekkel, ékekkel és hasonlókkal történt, az volt a hátránya, hogy az egyes részek már az összeillesztésnél és összefogásnál is. főleg azonban a gyömöszölésnél vagy öntésnél a betonnyomás következtében el-10 tolódtak, azonkívül pedig a magrészeknek eltávolításánál a készítendő munkadarab többé-kevésbbé megsérült. A találmány oly saluzás, mely a mag­részeknek célszerű kiképzése folytán nem-15 csak, hogy az említett hátrányokat meg­szünteti, hanem a saluzásnak előállításá­hoz és szétszedéséhez szükséges időt a mi­nimumra redukálja. A gyömöszölésnél vagy öntésnél eddig hátrányosan ható be-20 tonnyomás a találmány szerinti saluzás­nál a többrészű formadarabokat a közép­darabhoz nyomja és ennek folytán a munkadarabnak pontos kiképzését teszi lehetővé. >5 A csatolt rajz a találmány szerinti sa­luzásnak példakénti kiviteli alakját az 1. ábrán felülnézetben, a 2. ábrán hosszmetszetben és a 3. ábrán harántmetszetben tünteti fel. 0 Végül a 4. ábra a munkaasztalon elhelyezett sa­luzásnak felülnézetét mutatja vázlatosan. Az (1) munkaasztalra a magnak (2) kö­zépdarabját helyezzük rá, mely (3) csap­jaival a munkaasztalnak megfelelő mé- 35 lyedéseibe vagy furataiba illik be, úgy­hogy a (3) csapok vagy hasonlók a (2) kö­zépdarabnak vízszintes irányú eltolódá­sát megakadályozzák. A (2) középdarab köré a készítendő rácshézagnak megfe^ 40 lelően alakított legalább négy (4) forma­darabot helyezünk el. A (4) formadara­bok rézsútos (5) illeszkedőfelületekkel vannak ellátva, melyek a formadarabok­nak helyes fekvését biztosítják. Az egyes 45 részeknek a munkaasztalhoz való szorí­tása céljából a munkaasztalon és a közép­darabon húzóelem, a feltüntetett esetben a (6) feszítőcsavar van átvezetve, mely egyszerű módon a középdarabot és forma- 50 darabokat úgy egymás felé, mint a munkaasztalhoz is, szorítja. Az egyes (4) formád arabok egyik érintkezési helyükön oly (7) kivágással vannak ellátva, hogy a (G) csavarnak oldása és a középdarabnak 55 kiemelése után befelé forgathatók és így az elkészített munkadarabról oldhatók, anélkül, hogy ezen munkánál a munka­darabnak éleit megsértenők. Szabadalmi igények: 60 1. Saluzás betonrácsok és hasonlók ré­szére, jellemezve azzal, hogy a héza­gok előállítására szolgáló magok egy középdarabból és ezt körülvevő, leg­alább négy formadarabból állanak, 65

Next

/
Thumbnails
Contents