95402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aromás aminooxi és poliaminovegyületek aminoalkilamino származékainak előállítására

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95402. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás aromás aminooxi- és poliamino- vegyületek aminoalkil amino­származékainak előállítására. I. G. Farbeiiindustrie Aktiéiig esellschaft cég Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1927. évi julfus hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi julius hó 8-ika. Azt találtuk, liogy úgy gyógyászatilag értékes, mint vér paraziták ellen kiválóan hatásos testekhez jutunk, ha az aroonás csoport aiminooxi- és poliaminovegyületeit, 5 ezek származékait, helyettesítési termékeit és equivalenseit olyan erősen bázisos poli­aminoszármazékokká alakítjuk át, ame­lyek az újonnan bevezetett nitrogénato­mökat alifás maradékok segélyével az aro-10 más aminoesoporton kötve tartalmazzák. Ezen testek előállítására, amelyek mint közbeeső termékek is alkalmazhatók, úgy járhatunk el, hogy pl. aromás aminooxi­vagy poliaminovegyületeket halogénalkil-15 aminekkel vagy más anorgános vagy or­gános savaknak megfelelő esztereivel vagy a kettőnek sóival oldó- vagy higítószerek hozzáadásával vagy anélkül, adott eset­ben savkötőszer hozzáadásával nielegí-20 tünk vagy a f tál imidvegyületek segélyé­vel bázisos maradékokat viszünk be. Ter­mészetesen akképen is eljárhatunk, hogy az aminoaLkilmaradékokat valamely más eljárásiban az ammoszármazékokra kap-25 esoljuk, például akképen, hogy ezen amino­szárniazékokat lassanként először etliilen­oxiddal vagy halogénezett alkoholokkal reakcióba hozzuk és az ilyen módon kép­ződött ox ialki 1 aminoszármazékokat átala-30 kítjuk vagy pedig eljárhatunk oly módon is, hogy pl. aromás dioxivegyületeket vagy halogennitrovegyületeket vagy más, re­akcióképes helyettesítőkkel bíró aromás vegyületeket egyszer vagy többször alifás 35 diaminekkel cserebomlásba hozzuk. Ter­mészetesen úgy is eljárhatunk, hogy elő­ször aromás aminő- vagy poláaminovegyil­letőket, ezek származékait, helyettesítési termékeit és equivalenseit a fent leírt el­járások egyikével, vagy különben is hasz- 40 nálatos módszerekkel az aromás nitrogé­nen aminoalkilezett vegyületekké alakít­juk át és ezeket azután N-aminoalkilezett aromás aminooxi- vagy poliaminovegyii­letekké alakítjuk. Emellett úgy járhatunk 45 el, hogy már meglévő alkalmas reakció­képes csoportokat alkalmazunk, mint pl. nitrozo-, nitro- vagy azocsoportokat stb., amelyek redukció útján, acilamino-, ben­ailidin- vagy más csoportokat, amelyek 50 szappanosítás útján, szabad aminocsopor­tokat vagy diazocsoportokat, amelyek fő­zés útján, vagy sulfosavmaradékokat, ame­lyek alkaliolvasztás útján hidroxil- vagy szubsztituált hidroxilcsoportokat adnak. 55 Másrészt lehet ilyen csoportokat N-amino­alkilizett aromás aminovegj7 ületekbe, ame­lyek ilyen csoportokat még nem tartal­maznak, előbb bevinni és azután az emlí­tett átalakítást foganatosítani. A poli- 60 aminoszármazékokká való átalakítást úgy a prirnér, mint a szekundér aminoszárma­zékokkal végezhetjük. Az alifás nitrogént hordozó oldalláncok lehetnek egyenes vagy elágazó, alifás, 65 illetve hidroaromás, nyílt vagy ciklikus szénláncok. Ezek a szénláncok szabad vagy éterszerű zárt hidroxilcsoportokat hord­hatnak, azonfelül lehetnek azok éterszerű kötött oxigén vagy kén, vagy pedig sze- 70 kundér vagy tercier aminocsoportok által egyszer vagy többször megszakítva. A lent említett alifás nitrogéncsoportok le­beinek primérek, szekundérek vagy ter­cierek és pedig úgy tisztán alifás, mint 75 hidrociklikus kötésben, az oldalláncban

Next

/
Thumbnails
Contents