95381. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kompresszor nélkül működő Diesel mótorok szabályozására

Megjelent 1939. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95381. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Berendezés kompresszor nélkül működő Diesel-motorok szabályozására. Schlick-Nicholson gép-, waggon- és hajógyár R.-T. Budapest. « A bejelentés napja 1926. évi junius hó 9-ike. Kompresszor nélkül működő Diesel­motorok szabályozási módja szükségszerű­leg eltér a légbefúvással dolgozó Diesel­mótorok szabályozási módjától. Míg itt 5 ugyanis a nyersolajszivattyú (tüzelő­anyagszivattyú) csupán az adagolást végzi és a szabályozás abból áll, hogy löketének hosszát, vagy a nyomólöket időtartamát a szabályozó megváltoztatja, a kompresz-10 szornélküli Diesel-mótoroknál a tüzelő­anyagszivattyú ezenkívül a belövelt tüzelő­anyagot esetleg 3—400 atm. kitevő nyo­mással vezeti be az elégési térbe, a másod­perc néhány századrészét kitevő idő alatt. 15 A rendkívül csekély működési idő foly­tán a belövelés időtartamváltoztatása többnyire csak pontatlanul és megbízha­tatlanul történhetik, tehát a szokásos sza­bályozási mód a szívószelep korai vagy 20 későbbi nyitása vagy zárása, ha preoiz szabályozást óhajtunk elérni, különösebb nehézséggel jár. A szabályozásnak másik szokásos módja, a tüzelőanyagszivattyú löketének meg-25 változtatása szerkezetileg okoz nehézséget ; a szabályozó szerveknek, az említett ma­gasnyomás ellenében kell dolgozniok, ezek a szabályozóra könnyen visszahatnak s azt káros lengésekbe hozhatják, esetleg EL SZ8>* 30 bályozó működését gátolják. Ezért a szo­kásos szabályozási mód az, hogy a tüzelő­anyagszivattyú nyomólöketének egész tar­tama alatt, — mindenesetre igen rövid idő alatt — egy, a szabályozó befolyása alatt 35 álló fojtószelepen a szállítható tüzelő­anyag mennyiségének egy részét vissza­áramolni engedik. Az adagolás tehát a pillanatnyilag beálló 'és hosszabb üzem közben változó fojtási és áramlási ellen­állásoktól, vagyis előre pontosan számi- 40 tásba nem vehető tényezők befolyásától függ és így teljesen preciziósnak ez sem tekinthető. A találmány tárgyát már most oly sza­bályozó berendezés képezi, melynél a fent 45 felsorolt, a precíziós szabályozást gátló körülmények és hátrányok ki vannak küszöbölve. A találmánybeli berendezésnél, a már adagolt és szabályozott mennyiségű tüzelő- 50 anyagot nem tápláljuk be közvetlenül a mótor elégési terébe, hanem ezt egy közbe­iktatott szivattyúval végeztetjük, mely­nek lökete teljesen az adagolásnak meg­felelően változik, úgyhogy a szabályozás 55 művelete nem a befecskendezés túlrövid idejére korlátozódik és mindenféle vissza­hatástól mentesen megy végbe. Ez a szabályozó berendezés tehát, mely­nél a közbeiktatott tüzelőanyagszivattyú 60 lökete és egyúttal a szállítási időtartama megváltoztatik, független a tüzelőanyag belövelési időtartamától és ilyképen ugyan­oly precizitással működhetik, mint a lég­befúvásos (kompresszorral működő) Diesel- 65 motorok szabályozó berendezése. A találmánybeli berendezés példaképem foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve, hol is az 1. ábra a tüzelőanyagszivattyú vázlatos 70 metszete, a 2. ábra a közbeiktatott nyomószivattyú vázlatos metszete és a 3. ábra a porlasztófej metszete, mimel­lett az 1—3. ábrák a berajzolt nyilak irá- 75

Next

/
Thumbnails
Contents