95319. lajstromszámú szabadalom • Vízárúsító automata

Megjelent lí)29. évi december hó 55 (í-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95319. SZÁM. — VIT/b. OSZTÁLY. Vízárusító automata. van Kleef Jan technikus Soerabaja (Holland-Keletiiidia). A bejelentés napja 1927. évi január hó 8-ika. Hollandiai elsőbbsége 1926. évi március hó 29-ike. A találmány vízárusító automatára vo­natkozik és célja igen egyszerű és mégis megbízható szerkezet létesítése, ami az elő­állítási költségeket csökkenti ós így az 5 automatának általánosabb alkalmazását teszi lehetővé. A találmány lényege mindenekellőtt abban van, hogy a vízvezetékben csapot vagy más megtelelő elzárószervet és ezzel 10 kapcsolatban oly forgattyús hajtórudat vagy hasonló hajtóművet rendezünk el, mely a csapot nyitni és elzárni képes és melyet ezen célból a csap nyitásának meg­felelő forgásirányban bizonyos meghatá-15 rozott nagyságú súly vagy meghatározott feszültségű rúgó, a csap elzárásának meg­felelő forgásirányban pedig oly változó súly befolyásol, mely a vízvezetéken át kifolyó, növekvő vízmennyiség arányában 20 szaporodik. A találmány szerint célszerűen vízszin­tes tengelyű forgattyútárcsát alkalma­zunk, melyre megfelelő súlyt akként füg­gesztünk fel, hogy az a tárcsát forgásba 25 hozza es & csapot megnyitja, mihelyt az ezen forgást rendszerint meggátló rögzítő kilincset az automatába bedobott pénz­darab kiemelte, mimellett a tárcsán tar­tályt hordó emeltyű van megerősítve, 30 mely tartály a csap nyitott állapotában vízkifolyató mellékvezeték révén vízzel megtelik s végül az említett súly hatását legyőzve a forgattyútárcsát visszaforgatja és a csapot elzárja. 35 A tartály a találmány szerint az emel­tyűvel oly mozgatható összeköttetésben állhat, hogy az emeltyű vége a tartályt a legalsó helyzetben arra kényszeríti, hogy oly hajlású helyzetet foglaljon el, melyben 40 az teljesen kiürül. A fővezetéknek említett mellékvezetéke, mely a tartályt vízzel megtölti, szabályozó csap xítján köthető össze a fővezetékkel, ami a vezetékből felhasznált vízmennyi­ség beállítását teszi lehetővé. 45 A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának példaképem foganatosítási alakja vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a szerkezet oldalnézete, a főcsap zárt helyzetében. A 50 2. ábra ugyancsak oldalnézet, de a fő­csap nyitott helyzetében. A 3. ábra a szerkezet végnézete a főcsap nyitott helyzetében. Az (1) fővezetékben a (2) csap van el- 55 rendezve. A csaptest mozgatása céljából annak négyélű végén a (3) emeltyű van elrendezve, mely a (4) hajtórúd útján a 16) forgattyútárcsa (5) csapjával van ösz­szekötve. E forgattyútárcsa a vízszintes 60 (7) tengelynél fogva a (9) bakokra felseae­relt (8) csapágyakban szabadon forgat­ható. A (6) forgattyútárosára a (10) lánc segélyével a (11) súly van felfüggesztve. A forgattyútáresán továbbá a (12) emeltyű 65 van megerősítve, melynek végére az alább leírandó módon a (13) tartály van felfüg­gesztve. A (6) forgattyútárcsa végül a (14) kerületi bütyökkel van ellátva, mely a (15) rögzítőkilincshez ütközhetik. 70 Az (1) fővezetékben, a (2) csap mögött egy második (.16) csap van alkalmazva, mellyel a (17) cső van összekötve. A leírt vízárusító vagy vízmérő műkö­dési módja a következő: 75 Az 1. ábrán feltüntetett helyzetben a (2) csap el van zárva, a (16) csap pedig nyitva van. Az (1) vezetéken át a víz nem foly­hat tova.

Next

/
Thumbnails
Contents