95297. lajstromszámú szabadalom • Golyó gyakorlótöltényekhez

Megjelent 1929. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95291. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Golyó gyakorlótöltényekhez. Societa* Italian a Ernesto Breda cég" Milano. A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 16-ika. A találmány tárgya lőfegyverekhez való oly golyó, mely a fegyvercső elha­gyása után nyomban darabokra hull és mely ennélfogva alkalmas arra, hogy lő-5 fegyverek, különösen pedig azon önmű­ködő fegyverek gyakorlótöltényeinek ré­szét képezze, amelyeknél a töltény oly külön golyóval látandó el, mely biztosítja a visszafutáshoz szükséges ellennyomást. 10 A találmány szerinti golyó lényegében véve oly fómburokból áll, mely hossz­irányában fel van hasítva és mely por­alakú vagy kisdarabos anyaggal van megtöltve. 15 A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának két példaképeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a golyó egyik foganatosítási alakjának nézete. A 20 2. ábra e golyó axiális metszete. A 3. ábrán a golyónak egy másik fogana­tosítási alakja látható. A 4. ábra azt a fémlapot mutatja síkban fejtett állapotban, amelyből a 3. ábra sze-25 rinti golyó burkoló részét alakítjuk. Mint az 1. és 2. ábrákon látható, a golyó mindenekelőtt a szokásos alakú üreges (1) fémrészből áll, mely hossz­irányú (2) hasítékokkal van ellátva, ame-80 lyek kisebb vagy nagyobb mértékben folytatódhatnak a golyó elülső vége felé. Az (1) rész ürege poralakú vagy kosda­rabos (3) anyaggal van kitöltve, mely a különböző esetekhez képest és ama súly 35 szerint, amellyel a golyónak rendelkeznie kell, vas, ólom, réz, stb. forgácsaiból vagy reszelékéből állhat, melyet oly anyaggal, pl. grafittal, talkummal stb. keverünk, mely meggátolja azt, hogy a fémpor az (1) rész megtöltése alkalmával bekövet- 40 kező összenyomás folytán teljesen össze­tapadjon. E célra az említett hozaganyag­nak kb. 10%-os mennyisége általában véve elegendő. A feltüntetett példában az (1) üreges 45 rész hátsó végét a (4) korong zárja el, mely fémből, kartonból vagy bár­mely más anyagból készülhet és ame­lyet a burok szélének visszahajlítása ré­vén rögzítünk helyzetében, amint az (5)- 50 nél látható, ha a burok (3) töltése eléggé tömör, akkor a (4) korong esetleg el is hagyható. Hogy a golyó feneke a robbanógázok ellen meg legyen védve, a golyó mögött, 55 a (6) töltényhüvely szájrészében a fém­ből, nemezből vagy más alkalmas anyag­ból készült (7) tárcsát helyezhetjük el. Mindegyik esetben, a lövés alkalmával, a találmány szerinti golyó közönséges 60 golyó gyanánt működik mindaddig, amíg az a cső belsejében van, amelyben az a gázok előrehajtó hatása alatt előrehalad, de amint a csövet elhagyja, egyrészt az (1) részre kifejtett centrifugális erő ha- 65 tása alatt, másrészt a gáz előrehajtó ha­tása alatt szétválik és darabokra hull. A golyó burokját alkotó üreges rész egyetlen hosszhasítékkal is látható el, mely esetben azonban célszerű, ha a 70 golyó csúcsrészét többé-kevésbbé végig­hasítjuk. A golyó burokrésze egyébként külön­böző módokon állítható elő, amint az pl. a 3. és 4. ábrákon látható, melyek sze- 75 rint pl. sárgarézből álló (1') lapból indu­lunk ki, melyet egyik szélén (1") nyel­vecskékre vágunk; ezt a lapot azután az

Next

/
Thumbnails
Contents