95279. lajstromszámú szabadalom • Felvillanó jelzőkészülék forgalmi célokra

Megjelent 1929. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95279. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Felvillanó jelzőkészülék forgalmi célokra. Georg Merkel Gr. m. b, H. cég- Mannheim. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi junius hó 18-ika. A találmány olyfajta felvillanó jelző­készülékre vonatkozik, mely saját fény­forrással nem bír és melyet valamely tet­szőleges külső fényforrás és pedig főleg a 5 figyelmeztetendő jármű, főleg géperejű jármű (automobil) lámpásai, ill. fényszó­rói tesznek láthatóvá. A találmány fő­hatása abban áll, hogy a jeleknek, betűk­nek és szavaknak elegendő éles látható-10 sága mellett a jeladásnál vakítóhatás megakadályoztatik és a jelzőkészülék egy­szerű eszközökkel gazdaságos alakban előállítható. A találmány ezen eredménye az eszközök figyelembevételével annak 15 köszönhető, hogy egy sík tükörtábla a megfelelő jeleket, betűket vagy szavakat hordja és ezen jelek, betűk vagy szavak körvonalain belül egy, bár átlátszó, de fényt elnyelő festékanyagréteggel bír. 20 Az ismeretes felvillanó jelzőkészülékeknél a jeleket kifejezetten egy külön, higany­bevonattal ellátott fehér vagy színes üvegtestből állították elő és egy megfe­lelően kivájt fémtartóba helyezték be 25 azokat; az ily fajta erősen világító üveg­testekből kiinduló fénysugarak azonban vakítóhatást létesítenek és így megaka­dályozzák azt, hogy a jel a tulajdonké­peni körvonalaiban felismertessék. 30 A rajzon a találmány tárgyát képező felvillanó jelzőkészülék egy példaképen vett foganatosítási alakja van feltün­tetve. Az 1. áhra ezen készülék alaprajza vázla­tosan; a 35 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszete; a 3. ábra áz 1. ábrán feltüntetett készülék, a forgalomba való használatra készen. (a)-val a fatárcsa van jelölve, amelybe 40 — mint jel — az S-alakú (c) tükörtábla van beeresztve, ami az útvonalban levő kanya­rulatot jelent. A vakítóhatás megakadá­lyozására a (c) tükörtáblára a bár elegen­dően fényáteresztő, de mégis fényt el- 45 nyelő (d) festékanyagréteg van felvive. Ezen (d) réteg fölé az átlátszó üvegből való (e) védőlap, efölött pedig az (f) védőrács van, a jelzőkészüléknek kívülről való megsérülése ellen elrendezve. 50 A jelzőkészüléket a legkülönbözőbb for­galmi célokra, főleg azonban géperejű járművek és vasutak számára, kanyaru­latoknál, útkereszteződéseknél ós vasúti átjáróknál stb. lehet alkalmazni. 55 Szabadalmi igény: Felvillanó jelzőkészülék forgalmi célokra, melynél egy tetszőleges, meglevő fény­forrás, főleg a figyelmeztetendő jármű fényforrása teszi a jelzőkészüléket lát- 60 hatóvá, jellemezve a figyelembe jövő jelet hordó tükörtábla által, amelyre a vakítóhatást kizáró, fényt elnyelő, áttetsző festékanyagréteg van felvive. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents