95275. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kemény utaknak puha talajon való építésére

Megjelent 1929. évi december hó 16-án. MAGYAR KI RÁ LYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95215. SZÁM. — VlII/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés kemény utaknak puha talajon való építésére. King- Róbert Henrik mérnök Ang-lesey. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 30-ika. A találmány tárgya eljárás és berende­zés kemény, tartós utaknak puha talajon, azaz oly talajon való építésére, mely kö­veket vagy egyéb kemény anyagokat nem 5 tartalmaz; az új eljárás főelőnye abban áll, hogy igen egyszerű és ennélfogva, az eddigi eljárásokhoz képest, rendkívül ol­csó. Használható utaknak oly országokban 0 való építése ugyanis, ahol a talaj a fenti sajátosságú, igen nehéz feladat és éven ként igen nagy összegek fordíttatnak földes utaknak építésére és kijavítására, amelyek azonban, igen rövid idő múlva, 5 rövidebb-hosszabb ideig tartó esős időjá rás után, ismét járhatatlan ingovánnyá alakulnak át. A találmány tárgya új eljárás kemény utaknak oly területeken való építésére, 0 ahol kövek és kemény anyagok nincsenek, vagy nagyon ritkák, vagy igen drágák, Némely helyen égetett földet alkalmaz nak ágyazó agyag gyanánt, melyet szén­nel kevert agyagnak nyilt tüzelésekben 5 való égetése által nyernek, mely módsze? által a föld téglakeménységűvé és tartós­ságává alakittatik át; ezen eljárás azon­ban a földnek kétszer vagy háromszor való szállításával és kezelésével jár — a ) nagy szénköltségek mellett. A találmány tárgyát képező eljárás ab ban áll, hogy a földnek meglevő természe­tes felületét égetjük vagy pedig a megfe­lelően előkészített földből rakásokat képe-5 zünk, melyeket azután tömörítünk és ége­tünk. Ugy a természetes felületet vagy az így képezett, mesterségesen tömörített fe­lületet felhasítjuk vagy szántjuk kb. 12 inch — 30 cm. mélységig, a nyert föld­csomókat, rögöket pedig égetjük, henge- 40 reljük és ezáltal tömörítjük. Bizonyos ese­tekben egy bevágást (entting) hasonló mélységig felhasítunk vagy felszántunk és ugyanazon módon kezelünk. Más esetekben vagy a természetes talaj 45 vagy alkalmas anyagból való rakás felü­letét először felhasítjuk és égetjük, a nyert nagyobb kemény anyagot különvá­lasztjuk és az út alapjának vagy ágyaza­tának a képzésére használjuk fel, a nyert 50 kisebb anyagokat pedig oly további ége­tésnek vetjük alá, mely azt zsugorítja ós miután azt kötő- és vízhatlanná tevő anyaggal, mint pl. kátrány vagy olajma­radékkal, kezeltük, — a nagyobb anyag 55 fölé szorítjuk, hengereljük és tömörít jiik. Kívánatra még egy „kopási" felületet is képezhetünk, mely mesterséges aszfalt­ból áll; utóbbi az itt leírt módon zsugorí­tott földnek bitumennel alkalmas arány- 60 ban való keveréke. Ezen felületet bár­mely alkalmas berendezéssel felhevítjük. A földnek „in situ", azaz a helyszínen való égetése céljából, bármely alkalmas kemence alkalmazható, a legelőnyösebb 65 azonban a találmány tárgyát képező, hor­dozhatóan szerelt olajtüzelésű égető ke­mence, mely úgy van szerkesztve, hogy a láng az égetendő felületre, lefelé, van irá­nyítva. 70 A rajzon a találmány tárgyát képező el­járás foganatosítására szolgáló, ily ke­mencével bíró, berendezésnek példaképen Vett kiviteli alakja van vázlatosan feltün­tetve. 75 Ezen berendezés (A) tartálya, tüzelő­anyag gyanánt, olajat tartalmaz és evvel látja el, a (C) csövön keresztül, a (D) égő-

Next

/
Thumbnails
Contents