95269. lajstromszámú szabadalom • Gyűrűalakú csévemag terhelő terhelő csévék számára

Meg-jelent 19559. évi december hó 306-án. IIAGYAR KIRÁLYI JKHIHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95269. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Gyűrűsalakú csévemag terhelőcsévék számára. Felten & Guilleaume Carlswerk Aktieng-esellschaft kábelgyáros cég- Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1925. évi november hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi november hó 21-ike. Javasolták már, hogy távbeszélőkábe­lekhez való gyűrűalakú terhelőcsévék mágnesezőmagjainak jobb kihasználása végett a magokat, nógyzetkeresztmetszel 5 helyett, köralakú vagy ovális keresztmet szetűekké készítsük. Ezen a réven a te­kercselősodrony hossza, a kör- vagy ovál­kerületnek a négyzetkerülethez képest mutatkozó csökkenése arányában, rövidül 0 ós evvel egyetemben a csévetekercs ve­zetőellenállása csekélyebb leszen. A találmány segélyével a rézkihaszná­lás további fokozását érjük el azon a ré­ven, hogy a magkeresztmetszetet nem 5 köralakúra, hanem olyan ovális alakjára készítjük, amelynek hosszabb tengelye párhuzamos a csévetengellyel. Ez ered mény következőleg magyarázható. Vala­mely vasmagú csévének önindukciója 0 egyebek között, a (q) magkeresztmetszet tel és az (n) menetszám négyzetével egye­nes, az (1) közepes mágneses erővonal­hosszal pedig fordított arányban áll. Ha már most köralakú és egy ovális kereszt­tó metszetű csévemagot (az utóbbinál az oválisnak hosszabb tengelye párhuzamos a csévetengellyel) összehasonlítunk egy­mással, mimellett a belső határvonalak­nak egyenlő kerületük, a keresztmetsze-0 teknek pedig egyenlő felületük van, ak­kor úgy találjuk, hogy ceteris paribus aa ovális magnál a közepes erővonalhossz rövidebb. Azonos önindukció elérésére tehát az ovális csévénél kisebb menet-15 számra leszen szükség. Egyúttal csökken a magnak köbtartalma, ami a keresztmet­szet (q) felületének és a keresztmetszeti súlypontok összekötővonala hosszának szorzatából adódik (ez utóbbi hossz meg­közelítőleg egyenlőnek vehető az (1) kö- 40 zepes erővonalhosszal). A mag köb tartal­mának csökkenése, a menetszámnak mon­dott csökkenésével egyetemben, leszállítja a hysterezisveszteségeket, amelyek a vas­mag köbtartalmával arányosak. Számos 45 gyakorlati kísérlettel beigazolt, ponto-s számítás szerint a tekercselés ohmikus ellenállásának azt a növekedését, ami azért áll be, mert az ovális kerülete a köréhez képest nagyobb, nem túlságosan 50 keskeny oválisnál, a mondott két előny a kiegyenlítésnél is kedvezőbben szünteti meg. Kitűnt, hogy a tekintetbe eshető permeabilitásoknál és önindukcióknál a csévék működőellenállásának (= ohmikus 55 ellenállás; + hysterezis ellenállás + ör­vénylőáram ellenállás) minimuma mutat­kozik, ha az ovális hosszú tengelyének viszonya a rövidhez mintegy 1.5—2.5. Annak az előnynek, amit a leírt ovális 60 alak a körkeresztmetszettel szemben nyújt, sodrony- vagy lamellamagokra nézve nem oly nagy a jelentősége. A ta­lálmány igazi jelentősége és a leírt ovális alak fölénye szemcsés anyagból sajtolt 65 magoknál bontakozik ki, amint hogy a találmányhoz azok a felismerések adták meg .a kiindulást, amelyeket ilyen mago­kon tapasztaltunk. Egyedül emezek elé­gíthetik ki az utóbbi időkben a távbeszélő 70 kábelekhez való terhelési csévékhez fűzött, felfokozott követelményeket. A találmány tehát kizárólag porból sajtolt csévemagokra vonatkozik. Ily ma­gokat, önmagában véve ismeretes módon, 75 egyes gyűrűalakú korongokból rakhatunk

Next

/
Thumbnails
Contents