95253. lajstromszámú szabadalom • Autók maximális sebességét megszabó készülék

31 eljelent 206 929. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JNHhL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95253. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Autók maximális sebességét megszabó készülék. Schnabl Gyula nyűg-, délivasúti főmozdonyvezető Nagykanizsa. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 28-ika. A bejelentés tárgya autók maximális sebességét megszabó készülék, amely, mi­helyt az autó a megengedett sebességet túllépte, a hajtómotornak működését ön 5 működőén beszünteti, viszont, mihelyt a sebesség a megengedett alá süllyed, a hajtómotort ismét önműködően üzembe helyezi. Az autóknak haladási sebessége tudvalevőleg csak városokban van korlá-10 tozva, míg a szabad országúton tetsző­leges sebességgel haladhatnak. A gép­kocsivezetőnek módjában van, a városon kívül, a maximális sebességet megszabó készüléket üzemen kívül helyezni és 15 tetszőleges sebességgel haladni, mely kö­rülményt azonban a gépkocsin feltűnően elhelyezett tábla jelzi, olykép, hogy a me­netsebességet ellenőrző rendőri közegek, a kocsira való egyszerű rátekintéssel meg-20 állapíthatják, hogy a maximális sebessé­get megszabó készülék a városban, vagy községben való haladás közben, üzembe van-e helyezve vagy nem. A talalmány lényege abban áll, hogy a 25 gépkocsi futótengelyéről, vagy inótorten­gelyéről, egy centrifugálregulátor hajta­tik meg, amely tudvalevőleg minden egyes fordulatszámnak megfelelően más és más helyzetet foglal el és egy bizonyos, előre 30 megszabott fordulatszám mellett, a hajtó­motor működését önműködően beszünteti. A hajtómotor működésének beszünte­tése, a találmány szerint, azáltal tör­ténik, hogy a mótorhengerekben gyuj-35 tást nem létesítünk és pedig vagy az­által, hogy a gyújtógyertyák áramkörét megszakítjuk vagy pedig a gyujtómág­nesnek áramkörét rövidre zárjuk. Termé­szetesen a motor üzemen kívül helyezése bármely más ismert módon is történ- 40 hetne, például azáltal, hogy a karhurátok vezetékét elzárjuk, vagy a kompresszió alatt valamely szelepet nyitva tartjuk és így tovább. A gyújtógyertyák áramköré­nek befolyásolása azonban a legelőnyö- 45 sebbnek mutatkozik, mivel azt aránylag igen csekély energiájú regulátorral, na­gyon pontosan és megbízhatóan végeztet­hetjük. A rajzon a találmánynak három példa- 50 képeni kiviteli alakja látható, amelyektől a gyakorlatban, lényegüknek érintése nél­kül, számos eltérés is képzelhető. Az 1. ábra az autómotorra kapcsolt szabá­lyozókósziiléknek vázlatos rajza, a 55 2. és 3. ábrák ahhoz tartozó részletek más munkahelyzetben, a 4. és 5. ábrák egy részletnek másik ki­viteli alakját, kétféle munkahelyzetben, a 6. ábra végül harmadik kiviteli alakot 60 tünteti fel. Az 1—3. ábrákon látható kiviteli alak­nál a (c) gyújtómágnes egyik sarka, (d) vezeték útján, a (b) gyújtógyertyáknak egyik sarkával a gyújtómágnes másik 65 sarka pedig, (e, e') vezeték, (f) elosztó és (e") vezetékek útján a gyújtógyertyák­nak másik sarkával van összekötve. Az (e, e') vezetéknek nem közvetlenül, hanem a centrifugálregulátor által befolyásolt 70 kapcsoló közbeiktatásával, vannak egy­mással összekötve. Jelen példánál a cen­trifugálregulátornak (k) hüvelye, fém­hüvelyként van kiképezve, amelyet két (i, i') csúszókontaktus érint, amelyek (g, h), 75 ill. (g* h') vezetékek útján vannak az (e,

Next

/
Thumbnails
Contents