95206. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kalapszalagok átizzadásának megakadályozására

Megjelent lí)29. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jmggfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95206. SZÁM. — I/C. OSZTÁLY. Szerkezet kalapszalagok átizzadásának megakadályozására. Walters Odin Brown gyáros Council Bluffs (É. A. E. A.). A bejelentés napja 1927. évi julius hó 19-ike. A találmányt kalapszalagok átizzadá­sának megakadályozására szolgáló szer­kezet képezi. Ez a szerkezet azáltal van jellemezve, hogy az izzadságvédő szalas 5 és a kalap szövete közé háromrészű szö­vött szalag van fektetve. Ez a szalag adott esetben az izzadságvédő szalaggal és a kalap alsó szélével össze lehet varrva. A szalag három részének különböző szé-10 lessége van. Ezenkívül a szalagnak a ka­lap szövetéhez fekvő külső része teljesen és az izzadságvédő szalaghoz fekvő felső része bizonyos magasságig impregnálva van. Ezen szalag befektetése által a ka-15 lapszalagok kellemetlen átizzadását töké­letesen elkerüljük. A kalapszalagok az izzadság folytán színüket többé nem ve szítik el, nem lesznek foltosak és azokat ebből az okból nem kell többé kicserélni. 20 A továbbiakban a találmány részleteit ismertetjük. A mellékelt rajz a talál­mánynak példaképem foganatosítási alak­ját mutatja és pedig az 1. ábra a kalapnak részleges belső né­( 25 zete és a 2. ábra a kalapon, a találmány szerinti szerkezeten és az izzadságvédő szalagon át vett- metszet. A rajzon (1) a tulajdonképeni kalap-30 anyag, mely a (2) karimával és a (3) ka­lapszalaggal van ellátva. A (4) izzadság­védő szalag ismert módon az izzadság át­hatolását csak igen tökéletlenül akadá­lyozza meg. Az izzadságvédő szalag és a 35 kalap anyaga közé a találmány értelmé­ben háromrészűen szövött szalagot ikta­tunk. Ez a szalag a középső (5) részből, a külső (6) részből és a belső (7) részből áll. A középső (5) rész a legszélesebb, míg a 40 belső (7) rész a legkeskenyebb. Emellett a külső (6) rész tökéletesen impregnálva van. A belső (7) rész csak egy bizonyos (8) magasságig van gumi- vagy másefféle réteggel ellátva. Az (5, 6, 7) szalag alsó széle a (10) tömlővé van kiképezve, mely- 45 ben a (31) drót fekszik. Ezáltal a szala­got az izzadságvédő szalag és a kalap anyaga közé szilárdan bevarrhatjuk. A szerkezet működési módja a követ­kező: 50 Az izzadságnak a kalap anyagán ke­resztül a (3) kalapszalag felé való át­lépése teljesen ki van zárva. Az izzadság legnagyobb részének átlépését már az im­pregnált (9) réteg akadályozza meg. Az 55 izzadság fennmaradó részét a (7) szalag­rész felső széle fogja fel és azt a középső (5) részhez vezeti át, mely az izzadságot felszívja. Az impregnált (6) rész az izzad­ságnak kifelé való hatolását teljesen meg- 60 akadályozza. A találmány szerinti szerkezet ezek szerint főképen két célra szolgál. Egy­részt megakadályozza, hogy az izzadság­nak egy része egyáltalában átléphessen és 65 másrészt időnként mintegy szívószerke­zet gyanánt hat. Szabadalmi igények: 1. Szerkezet kalapszalagok átizzadásá­nak megakadályozására, azáltal jelle- 70 mezve, hogy az izzadságvédő szalag és a kalap anyaga közé háromrészűen szövött szalag van iktatva, mely eset­leg az izzadságvédő szalaggal és a ka­lap alsó szélével szilárdan össze lehet 75 varrva, továbbá hogy ezen szalagnak a kalap anyagához fekvő külső része teljesen, míg az izzadságvédő szalag­hoz fekvő belső része csak bizonyos

Next

/
Thumbnails
Contents