95175. lajstromszámú szabadalom • Vízemelő berendezés

Megjelent 1939. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95175. SZÁM. — XXT/c. OSZTÁLY. Vizexnelő berendezés. Gróf Keglevich György földbirtokos Budapest. A bejelentés napja 1927. évi március hó 21 ike. A találmány tárgya oly berendezés, melynek segélyével, íőleg mélyen fekvő rétegekből, vizet lehet igen gazdaságosan a lelszinre hozni, habár e berendezéssel, 5 természetesen, bármiféle folyadékot is le­het, bármiféle célra szállítani. A csatolt rajz 1. ábráján, példaképen, egy mélykút van vázlatosan feltüntetve', mely a talál-10 mány szerint van berendezve, míg a 2. ábra egy módosított kiviteli alakot mutat. Az 1. ábrán (a) jelöli a mélyen fekvő, víztartalmú réteget, melybe fúrás útján a 15 (b) cső van lebocsátva. (c) lyukasztott csö­vet jelöl, mely a víztartalmú rétegbe nyú­lik és mint szívókosár működik, mely az iszapot és homokot visszatartja. A (b) cső­ben, lehetőleg mélyen, célszerűen, közvetle-20 nül a lyukasztott (c) cső felett, felfelé nyíló (d) szelep van elrendezve. Az 1. áb­rán feltüntetett, kiviteli példánál a (d) szelep az (e) hengerbe van szerelve, me­lyet kívül az ólomból készült (f) henger 25 vesz körül, amely súlyánál fogva az (e) hengert a (c) cső felső széléhez szorítja. Az (e) hengerben .anyamenet van vágva, melybe1 a (b) cső belebocsátó rúd végén levő csavarorsó csavarható és így az (e) hen-30 ger, javítás céljából kihúzható. A (b) csőbe egy második (g) cső is le van bo­csátva, mely valamivel a (d) szívószelep fölött végződik. E (g) csőben szállítjuk fel az (a) rétegből a vizet, mely óéiból a (g) 35 cső felső vége kifolyatóként van ki­képezve. A (b) cső felső torkolata (h) fe­dővel van lezárva, mely a (b) és (g) csö­vek közti gyűrűteret légmentesen zárja el. A (h) fedőbe két (i) és (k) csapokkal el­zárható (1, m) cső van erősítve, melyek a 40 (b) ós (g) csövek közti gyűrűtérrel közle­kednek és melyek egyike, pl. az (1) cső, légkompresszor nyomócsövével, illetve * nyomás alatt álló légtartánnyal, míg a másik cső a külléggel áll kapcsolatban. 45 A fent leírt berendezés működése a kö­vetkező: Amidőn a (k) csap nyitva van, a talajvíz (ill. más folyadék), természetes nyomásánál fogva úgy a (b), mint a (g) csőben, bizonyos magasságig felemelkedik. 50 Ha a (k) csapot elzárjuk és az (i) csapon át a (b) és (g) csövek közötti gyűrűtérbe nyomólevegőt (esetleg valamely más túl­nyomással bíró gázt) bocsájtunk, akkor a (d) szelep azonnal bezárul ós a gyűrűtér- 55 ben levő víz felszíne a reáható nyomás kö­vetkeztében süllyed, a (g) csőben levő víz­szin pedig emelkedik. Ha a gyűrűtérben levő víz felszíne a (g) cső alsó vége alá süly­lvedt, altkor a nyomólevegő a (g) csőbe jut 60 és az ott levő vízmennyiséget a Og) cső felső szájnyílásán át kihajtja, amidőn a víz kibajtása után, a (g) eső felső száj­nyílásán, a nyomólevegő egy része is ki­szabadul. Ennek megtörténte után az (i) 65 csapot elzárjuk, a (k) csapot pedig nyit­juk. így a csövekben levő levegő a (k) csapon át kiszabadulhat és nyomban fel­veszi az atmoszferikus nyomást, úgyhogy a (d) szelep alatt levő víz nyomása a sze- 70 lepet kinyitja és így a csövekbe ismét víz jut. A vízszint megállapodásakor a (k) csapot elzárjuk és az (i) csapot nyitjuk, mire a fent leírt folyamat elölről kez­dődik. 75 Ha a kút vízszolgáltatását növelni akar­juk, akkor előnyösen alkalmaztatjuk a következő eljárást. Az (m) csövet légtar-

Next

/
Thumbnails
Contents