95059. lajstromszámú szabadalom • Cinktartalmú ólom-cspágyfém

Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95059. SZÁM. — XVI/c. OSZTÁLY. Cinktartalmú ólom-csapágyfémek. Jacob Neurath cég" Wien. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 8-ika. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi junius hó 16-ika. A cink két módosulatban kristályodik. A leggyakoribb kristály módosulata a cinknek a közismert, ú. n. (3-módosulat, míg a másik, ú. n. a-módosulat csak pon-5 tosan megszabott körülmények között jön létre. Ezt a modosulatot Le Chatelier is­merte fel; átalakulási pontja 350° közelé­ben, mindenesetre a 340—360° közötti hő­mérséklethatárok között fekszik. 10 A találmány azon felismerésen alapul, hogy ólommal, mint alapfémmel képezett ólomötvözeteknek a a-módosulata a cink­nek lényegesen más sajátságokat kölcsö­nöz, mint a cink közönséges íi-módosulata. 15 Már aránylag kis mennyiségű a-módosu­latú cink az ólommal ötvözve oly magas nyomásszilárdságot és zömökölbetőséget kölcsönöz az ötvözetnek, hogy az ilyen ólom-cink-ötvözetek kiválóan alkalmasak 20 csapágy fémek gyanánt. Az összeömlesztéskor eredetileg létesülő [3-módosulatoknak az a-kristályokká való átalakulása csak megszabott körülmények között megy végbe s ennek ipari iopf 25 tosítása képezi a találmány egyik részét. Ismeretes, hogy ez az átalakulás annál nehezebben megy végbe, mennél tisztább a cink; megállapítottam már most, hogy az átalakulást idegen fémek jelenléte 30 gyorsítja, de csak olyan fémeké, melyek vagy a periodikus rendszer ugyanazon csoportjába tartoznak, mint a cink, vagy pedig az ezt közvetlenül megelőző cso­portba; a kb. 5% cinket felvenni képes ólom-cink-olvadékban, tehát egyrészt kad- 35 mium, bárium, higany, berillium, magné­zium stb., másrészt réz litium, nátrium, kálium stb. jelenléte, tehát a fi-módosulat­ból a a-módosulatba való átalakulást meg­gyorsítja, ha emellett még azt a követel- 40 ményt is teljesítjük, hogy az átalakulási hőmérsék lassan éressék el. Ezen célból a lehűtést a kb. 360—340° hőmérsékinterval­lumban lehetőleg lassan és rázkódásmen­tesen kell eszközölni s emellett már elő- 45 zetesen gondoskodnunk kell arról, hogy az öntéskor hullámzások ne lépjenek fel és lehetőleg hólyagmentes öntvény létesüljön. Ezen feltételek betartása mellett a beöt­vözött cink teljesen vagy túlnyomóan 50 a-kristályok alakjában fog megdermedni, melyek az ötvözetnek azon sajátságokat kölcsönzik, melyek azt csapágyfémekre különösen alkalmassá teszik. Szabadalmi igény: 55 Ólommal, mint alapanyaggal bíró cink­tartalmú csapágyfém, jellemezve az­által, hogy egy bizonyos cinkmódosu­latnak létrehozása céljából a megol­vasztott cink-ólom-ötvözetet a periodi- 60 kus rendszer két első csoportjába tar­tozó egy vagy több fémének hozzáadása után a 360—340° hőmérsékhatárok kö­zött lassan és rázkódásmentesen hűt­jük le. 65 l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents