95050. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromosan hajtott emelőművek túlterhelésének magakadályozására

0Í Megjelent 192 9. évi december hó 3 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95050. SZÁM. — V/f. OSZTÁLY. Berendezés elektromosan hajtott emelőművek túlterhelésének megakadályozására. A. E. G.-Union Elektrizitats Gesellschaft wieni cég'. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi jolius hó 16-ika. Valamely emelőmű vitlaszerkezetének hajtási teljesítményét a legnagyobb szál­lítási sebességből és a gép teljes megter­helésénél fellépő forgató nyomatékából 5 számíthatjuk ki. így pl. rlaru emelőmű­vénél ezen teljesítmény azon energiának felel meg, melyet a teljes teher emelésére ki kell fejteni. Az emelőmű mechanikai­lag igénybe vett részeinél a törési határ 10 az üzemi állapotban tartósan fellépő nyo­maték felett van és pedig a törés elleni biztonság a. hajtás módja és az igénybe­vétel nagysága szerint különböző. A hajtószerkezet a normális forgató 15 nyomatékot felülmúló igénybevételt, pl. reverzáló üzemeknél a gyorsítási folya­mat alatt szenvedi. Az a forgató nyoma­ték, melyet az elektromos hajtáshoz hasz­nált elektromotor kifejteni képes, szintén 20 a normális, némely esetben még a maxi­mális forgató nyomaték felett van, mely­lyel az emelőmű mechanikai részeit egy­általában igénybe szabad venni. így pl. a karos daru emelőművét hajtó elektro-25 mótor arra képes, hogy oly nagy terhet emeljen, mely a darut kibillenti. A forgató nyomatékon kívül emelőmű­vek túligénybevételénél még annak az időtartamnak is szerepe van, amely alatt 30 a meg nem engedhető nagyságú forgató nyomaték hat. így pl., hogy a fenti pél­dánál maradjunk, a karos daru kibillené­sét meggátolhatjuk, ha a veszélyes túl­terhelést idejekorán kikapcsoljuk. Az idő-35 tartamot oly rövidre kell megszabni, hogy a mótor kikapcsolása után a tehermente­sített emelőmű súlypontja még ne essék a támasztó síkon túl (billenési idő). Ezek szerint tehát a valamely meg nem engedhető nagyságú forgató nyomaték 40 ái fal meghatározott időn belül kifejtett munka, melyet a következőkben „túlte­hermunkának" fogunk nevezni, az emelőmű veszélyeztetésének mértékét adja. így pl. a kibillenő karos darunál a 45 túltehermunka arra szolgál, hogy az egész daruallványzatot gyorsítja. Rakodó híd­nál a markoló megakadásánál a túlteher­munkát a hídtartó deformációja emészti fel. A túltehermunka nagyságát a követ- 50 kezó kepletből számíthatjuk ki: A == P . s = M4 . t. n . c . Ezen képletben: A a túltehermunka, P a darun ható túlterhelés, 55 s az az út, melyet a túlterhelés egé­szen a lekapcsolásig leír, Md a mótortengelyen kifejtett forgató nyomaték, t azon idő, amelyen át a forgató nyo- 60 inaték hat, n a mótor fordulatszáma és c egy állandó. Ha tehát egy emelőművet túlságos igénybevétel ellen meg akarunk védeni, 65 akkor a túltehermunkát határolni kell, vagyis egyrészt a forgató nyomaték nagyságának és másrészt azon időtartam­nak, amelyen át a forgató nyomaték fel­lép, határt kell szabni. Emellett különö- 70 sen figyelembe veendő az, hogy ezen túl­tehermunkát nemcsak az indulásnál, ha­nem ez után is, az üzemi állapotban hatá­rolni kell, minthogy pl. a markoló áz eme­lési folyamat alatt megakadhat. 75 Oly berendezések, melyek a mótor ál­tal kifejtett forgató nyomatékot határol­ják, már ismeretesek. Minthogy a leg-

Next

/
Thumbnails
Contents