95047. lajstromszámú szabadalom • Műszerállvány

Ct/ST. 0Í Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95047, SZÁM. — Vll/a. OSZTÁLY. Műszerállvány. Süss Nándor Prácisiós Mechanikai és Optikai Intézet Részvénytársaság- cég- Budapest. A bejelentés napja 1927. évi május hó 21-ike. Jelen találmány tárgya műszerállvány, melynek a műszer felerősítésére szolgáló alkatrésze két egymásra merőleges irány­ban ható szerv által beállítható. A talál-5 mány szerinti berendezés az eddigiekkel szemben egyszerű és tömör szerkezete által tűnik ki. A csatolt rajzokon a találmány tárgyá­nak két példaképem kiviteli alakja van 10 feltüntetve. Az 1. és 2. ábra az állvány beállítófejének két egymásra merőleges síkban vett füg­gélyes metszete. A 3. ábra a 2. ábrához tartozó felül-15 nézet. A 4—6. ábrák a második kiviteli alak azo­nos feltüntetései. Az 1—3. ábrán feltüntetett kiviteli alak­nál a műszer közvetlen felvételére az (1) 20 csap szolgál, melyet az. ismert (a, b, c) háromlábbal mereven összekapcsolt (2) állványfejhez képest akként kell beállí­tani, hogy a csap pontosan függélyes helyzetbe kerüljön. Ha az (1) csapot a 25 szintén szokásos tányér helyettesíti, ezt természetesen pontosan vízszintes hely­zetbe kell beállítani. Az. (1) csap pontos függélyes beállítása a (3) és (4) forgatógombok elforgatása 30 útján eszközölhető. A (4) forgatógomb anyamenetével a (2) állványfej (16) ki­vágásában eltolható (17) szánnal mereven összekapcsolt (18) csavarorsóra van fel­csavarva. A (4) forgatógomb a (2) tokkal 35 a (19) gyűrű által forgathatóan, de külön­ben el nem mozdíthatóan van összekötve, ú gyhogy a (4) gomb elforgatásánál a (17) szán a (16) kivágásban ide-oda mozog és az (1) csapnak a (20) csavaros gyűrű se­gélyével a (17) szánban ágyazott (13) 40 gömbcsapját magával viszi. Ekkor az (1) csap a (6) csavarorsó körül elfordul, mi­által az (1) csap a (6) orsóra merőleges síkban elmozdul és a (6) orsó tengelyén átmenő függélyes síkba beállítható. A 45 kellő beállítás bekövetkeztét a később le­írandó (14) porfedőbe ágyazott (21) víz­szintmérőn olvashatjuk le. Természetes, hogy a fentemlített (13) gömbcsap helyett bármely más univerzá- 50 lis csuklókapcsolatot pl. kardancsuklót is alkalmazhatunk. A (4) forgatógomb segélyével történő beállítás befejezte után tehát az (1) csap mértani tengelye már egy függélyes sík- 55 ban foglal helyet, most csak ebben a sík­ban kell az (1) csapot addig elmozdítani, míg mértani tengelye pontosan be nem áll a függélyesbe. Ez a beállítás a (3) fogatógoinb segé- 60 lyével történik, mely a (2) állványfejben forgathatóan, de el nem tolhatóan ágya­zott és az (5) csavarmenettel ellátott (6) csavarorsóhoz van erősítve. A (3) gomb elforgatásánál a rajta lévő (7) anyát arra 65 kényszeríti, hogy rajta tengelyirányban mozogjon. A (7) anya két körkeresztmet­szetű (8) csappal van ellátva, melyeknél fogva elmozdulásakor az (1) csap U-alakú (9) része és a (10) fedél által képezett 70 keretet magával viszi. A (8) csapok a (9, 10) keret (11) hosszhasítékaiba nyúl­nak. melyek a (8) csapokhoz erősített (12) lapocskákkal vannak lefedve. A (9, 10) keretnek a leírt módon való 75 elmozdulásakor az (1) csap a (13) gömb-

Next

/
Thumbnails
Contents