95032. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumnak timföldből való előállítására

0Í Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI jK«|uL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95032. SZÁM. — VII i. (XlI/d.) OSZTÁLY. Eljárás alumíniumnak timföldből való előállítására. Metallbank und Metallurglsche Gesellschaft Aktiengesellschaft cég Frankfurt M/m. A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi szeptember hó 18-ika. Ismeretes már olyan eljárás, melynek révén az ömlesztés révén létesített timföld aprítása lényegesen megkönnyíthető. Ezen eljárás abban áll, hogy a timföldet folyé-5 kony állapotban elporlasztjuk, s lehetőleg hirtelen hűtjük le. Beható kísérletek már most beigazolták, hogy a megolvadt álla­potából porlasztás és hirtelen lehűtés ré­vén előállított timföld a nem gyorsan le-0 hűtött kristályos timföldhöz képest nem­csak könnyebben aprítható, hanem az alu­míniumnak ömledékelektrolizis révén való kitermelésekor egyéb lényeges előnyöket is biztosít. 5 Ismeretes, hogy a kristályos timföld a,z elektrolitikus úton való feldolgozásnál annyi hátrányt okoz, hogy ezek teljesen megsemmisítik azt az előnyt, hogy a kris­tályos timföld a kalcinálthoz képest ol-0 esőbb és kevésbé porzik. A kristályos tim­föld a kriolithfürdőben nem oldódik oly gyorsan, mint a kalcinált, s nagyobb sűrű­sége folytán könnyen süllyed a fürdőn ke­resztül, mielőtt abban feloldódna. A fürdő 5 fenekére jutott timföld már most a ka­íhoda és a fém közötti átmeneti ellenállást s ezáltal a hőmérséket fokozza, ami viszont karbidképződést s ezáltal az átmeneti el­lenállás további fokozását idézi elő. Egy-0 idejűleg a fürdő elszegényedik timföldben, ami az igen zavaró, ú. n. anóddefektust idézi elő. Már sok módot ajánlottak ezen hátrányok elkerülésére. így pl. ajánlották a kristályos timföldnek igen finomra való B őrlését, vagy kalcinált timfölddel való ke­verését. Egyik ajánlat sem vezet azonban teljes eredményre. A kristályos igen ke­mény timföldnek igen finomra való őrlése igen költséges s nagy őrlési finomság ese­tén tetemes porzási veszteségekre vezet. A 40 kalcinált timfölddel való keverés viszont a hátrányokat csak a keverés mérvének megfelelően szünteti meg. A kristályos timföld feldolgozásánál fel­lépő említett hátrányok meglepő módon 45 nem lépnek fel akkor, ha a timföld folyé­kony állapotból hirtelen lehűtés révén ál­líttatott elő. így pl. az említett porlasztási eljárással nyert timföld még 3 mm. szem­es enagyság mellett is lényegesen könnyebf- 50 ben dolgozható fel, mint egy csak 0.2 mm. és kisebb szemcsenagyságú, nem hirtelen lehűtés révén kapott kristályos timföld. Ezen meglepő tény magyarázata egy­részt az lehet, hogy tudvalevőleg 1100— 55 1200° -nál van a timföld egyik átalakulási pontja s a gyors lehűtés talán a labilisabb s látszólag könnyebben oldódó módosula­tot hozza létre. Ezen felfogást támogatja az a megfigyelés, hogy nemcsak a folyé- 60 kony (kb. 2000°) állapotból, hanem már a csak kb. 1300° hőmérsékről hirtelen lehű­tött timföld is biztosítja a jelzett előnyö­ket. Másrészt a könnyebb oldhatóságot a hirtelen lehűtött timföld sajátos porózus 65 szerkezete is okozhatja. A hirtelen lehűtött timföld természete­sen nemcsak tiszta alumíniumnak, hanem alumíniumötvözeteknek elektrolitikus ter­melésénél is biztosítja a jelzett előnyöket. 70 Szabadalmi igények: 1. Eljárás alumíniumnak és alumínium­ötvözeteknek timföld elektrolizálása révén való előállítására, jellemezve az-

Next

/
Thumbnails
Contents