95022. lajstromszámú szabadalom • Az elhajlítás előtt kézzel oldandó szállítási biztosíték mindeféle lövedékek, különösen kézigránátok számára

Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95022. SZÁM. •— XIX/c. OSZTÁLY. Az elhajítás előtt kézzel oldandó szállítási biztosíték mindenféle lövedékek, különösen kézigránátok számára. Lebensart Salo mérnök Wien. A bejelentés napja 1923. évi április hó 30-ika. Mindenféle gyújtónál, különösen azon­ban kézigránátgyujtóknál a szállítási biz­tosítéknak többféle feladatot kell tejesí­tenie, nevezetesen: 5 1. szándékolt oldás esetén könnyen és különleges figyelem alkalmazása nélkül kell oldhatónak lennie, 2. tekintettel azon rázkódtatásokra, me­lyek szállítás közben stb. el nem kerül-10 lietők, a szállítási biztosítékok véletlen oldódásának lehetősége ki kell hogy zárva legyen, még pedig anélkül, hogy erre a katonának bármiféleképen is ügyelnie kellene és 15 3. a szállítási biztosítéknak könnyű oldhatósága dacára a gránátot külső be­hatások, főleg nedvesség ellen megbíz­hatóan kell megvédenie. Az imént felsorolt három követelmény !0 egyidejű teljesítése rendkívül nehéz, mi­után az 1. alatti követelmény a 2. és 3. alatti követelmények egyidejű teljesíté­sének lehetőségét látszólag kizárja, Erre vezethető vissza azon tény, hogy az is-15 mert szállítási biztosítékok az említeti követelmények közül többé-kevésbbé tö­kéletesen csak az egyiket vagy a másikai elégítik ki. Ezen hátrány kiküszöbölése főleg kézigránátoknál jár nehézséggel' iO Tekintetbe veendő ugyanis egyrészt, hogy a katona a kézigránát elhajítása alkal­mával rendszerint igen veszélyes helyzet ben, az ellenség közvetlen közelében van, úgyhogy nincs ideje, hogy szállítási biz-5 tosíték oldásánál nagyobbfokú figyelmei vagy ügyességet igénylő tevékenységet fejtsen ki (eltekintve attól, hogy a katona lelkiállapota sem kedvez az ilyen tevé­kenységnek), másrészt pedig tekintetbe veendő, hogy a kézigránátok szállítására 40 kevesebb gondot fordítanak, mint pl. tüzérségi lövedékek szállítására és en­nek dacára lényegesen nagyobbnak kell lennie a szállítás közbeni biztonságnak, miután a kézigránátot a katona közvet- 45 lenül magánál hordja. A találmány értelmében az előbb fel­sorolt követelményeket oly módon telje­síthetjük, hogy a szállítási biztosítéknak tetszőlegesen kiképezett, tehát pl. pecek, 50 süveg vagy efféle alakjával bíró biztosító­vagy elreteszelőszervét a következőkben csúsztatórúgónak nevezett külön rúgó be­hatásának tesszük ki akként, hogy ezen rúgó az említett szervet ismét visszamoz 55 gassa biztosítási, illetve elreteszelési hely­zetébe, ha az bármely okból ezen hely­zetéből kimozdult volna és emellett a csúsztatórúgót akként rendezzük el, hogy a biztosítószerv, illetve ennek elreteszelő- 60 szerve egy külön oldószerv segélyével könnyen és csakis az említett csúsztátA rúgó legyőzésével legyen mozgatható, tehát a biztosíték a csúsztatórúgó mea' kerülésével való kioldásának lehetősége 65 teljesen ki legyen zárva. A csatolt rajzon a találmány tárgyá nak több foganatosítás! példája vázlaté san van feltüntetve. Az 1. ábrán a gyújtó azon alkatrészeit, 70 melyeknek viszonylagos tengelyirányú elmozgását a szállítás közbeni biztosíték van hivatva megakadályozni, (a)-val és (b)-vel jelöltük; az (a) rész pl. a gyujtó­szeg meghosszabbított tartója, (b) pedíp 75 a gyutacs meghosszabbított tartója vagy pedig a gyújtó tokja lehet. A biztosító­szervet egy üreges henger képezi, mely

Next

/
Thumbnails
Contents