95015. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémkróm elektrolitos leválasztására

Megjelent 19g 9. évi december hó 31 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95015. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás fémkróm elektrolitos leválasztására. Kind Richárd gyáros Wien és Kálmán Emil gyáros Berlin. Pótszabadalom a 89422. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentési napja 1924. évi november hó 10-ike. Mint a törzsszabadalomban ismertettük, a fürdőnek, hogy a találmány szerinti, már alacsony áramsűrűségeknél króm váljon le, 3 és 2 vegyértékű krómoxidok 5 oldatából kell állnia, amilyeneket a króm­sav vagy krómsavas sók elektrolízisénél a fém leválása előtt a katódon leválási ter­mékek gyanánt kapunk. Tisztán elektro­mos úton katódás redukcióval krómsav 10 vagy kromátok egyszerű vizes oldatainak ilyen messzemenő redukciója nem lehet­séges, hacsak nem dolgozunk rendkívül hosszú, a gyakorlatban lehetetlen ideig, minthogy az oxidok csak igen kis meny-15 nyiségben válnak le. Lehetséges azonban ilyen módon, ké­miai úton nem kielégítőn redukált króm­savoldatokat utólag, hosszú ideig tartó elektrolitos kezeléssel használhatóvá tenni. 20 Hogy ilyenkor célszereűn járjunk el, szük­séges az anóda és katódateret elkülöníteni és az utóbbit nem túlnagyra megválasz­tani, azonban gondoskodni kell viszonylag nagy katódafelületről és lehetőleg a ka-25 tóda vagy a katódafolyadék forgásáról, hogy a levált oxidok gyorsan újból ol­datba kerüljenek. Végül pedig az áram­sűrűséget nem szabad feleslegesen nagyra megválasztani, hanem pontosan úgy kell 30 beszabályozni, hogy tényleg az alacso­nyabb értékű oxidok váljanak le. Megje­gyezzük még, hogy katódás fényív alkal­mazásakor hasonlóképen a kívánt ala­csony oxidációfokú oxidok képződnek, amelyek rögtön ismét feloldódnak, úgy- 35 hogy ilyen módon is juthatunk 2 és 3 vegyértékű oxidok oldataihoz. Szabadalmi igények: 1. A 89422. sz. szabadalomban védett eljá­rás foganatosítási módja a fémkróm le- 40 választására, azzal jellemezve, hogy az oxidok oldatait krómsav vagy króm­savas sók (kromátok, bikromátok) olda­tainak katódás redukciójával állítjuk elő vagy javítjuk. 45 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, azzal jellemezve, hogy a redukciót elkülönített katódatérben, viszonylag nagy katódafelület alkalma­zásával foganatosítjuk. 50 3. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, azzal jellemezve, hogy a katódás áramsűrűséget úgy tartjuk be, hogy épen az alacsony vegyértékű oxi­dokat, melyek a fém lecsapódása előtt 55 válnak le, kapjuk meg a katódán, mi­mellett a katóda, illetve a katódafolya­dék mozgásban van. 4. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, azzal jellemezve, hogy a 60 katódás redukciót elektromos ívfénnyel idézzük elő. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents