95014. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gördülő redőny

0Í Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI JsKg|3| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9Ő014. SZÁM. — YlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági gördüld redőny. Societa L'Invulnerabile cég- Bologna, mint Marks Eduárd Charles Róbert londoni lakos jog-utóda. A bejelentés napja 1927. évi március hó 30-ika. Nagybritánniai elsőbbsége 1926. évi április hó 9-ike. A találmány derékszögű fémlemezeikből álló biztonsági gördülő redőnyre vonat­kozik, amelynek lemezei egymással hosz­szanti széleiken csigavonalban hajlított 5 peremítések révén vannak összekötve. E kiképzés lehetővé teszi, hogy a lemezeik egymáshoz képest elfordulhassanak, úgy­hogy a gördülő redőny motollára teker­cselhető. 10 A biztonsági redőny lemezeinek a talál­mány értelmében való különös kiképzése a gördülő redőnyök előállításánál eddig­elé használatos fémlemezekkel szemiben lé­nyeges előnyöket nyújt. E kiképzés lehe-15 tővé teszi, hogy a csigavonalban haladó peremútéseiket hideg úton, még pedig a hajlítógépen való egyszeri munkamenettel állítsuk elő anélkül, hogy azok hevítésére szüikség volna. Ezenfelül a jelen találmány 20 szerinti r edőnyeleinekhő 1 álló gördülő re­dőny, a 87044. sz. szabadalomban védett általános elrendezés alkalmazásával, fel­tekercselt helyzetben az eddig ismert redő­nyöknél tetemesen kisebb helyet igényel. 25 A találmány szerinti gördülő redőnynek egy további előnye abban áll, hogy a re­dőny lényegileg sík felületet alkot ós hogy rendkívül szilárd, amennyiben egyrészt a lemezek ' hosszanti szélein csigavonalban 50 kiképezett csőszerű peremítés, másrészt ezzel párhuzamosan futó borda, mely a le­mez megfelelő méghajlításával képződik, a görredőnynek szilárdságát jelentéke­nyen növelik. 55 A rajz a találmány tárgyának egy pól­daképeni kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra a motollára tekercselt gördülő redőny keresztmetszetét, valamint a le­eresztett redőny részleges metszetét tün­teti fel. A 40 2. ábra a gördülő redőnyt alkotó leme­zek részlete. A 3. ábra a motolla oldalnézete. A 4. ábra a motolla ágyazásának felülné­zete részleges metszettel. Az 45 5. ábrán az ablakra felszerelt redőny látható. Mindezen ábrákon a fémlemezek hosz­szan ti széleik mentén kiképezett, a leme­zek megfelelő azonos oldalain fekvő pere- 50 inítésékkel vannak ellátva. Amint a rajz­ból kitűnik, minden egye® lemez egyik hosszanti széle mentén (1) peremítés van kiképezve, amelynek görbülete közvetle­nül a lemezen kezdődik. Ez a csőszerű (1) 55 peremítés a csatlakozó lemez szélén ha­sonlóan csigavonalban hajlított (2) pere­mítésbe illik bele. A (2) peremítés nem magán a lemezen kezdődik, hanem csak a peremítések középpontján átmenő, a le- 60 mezsíkkal párhuzamos sík (a—a) vonalá­tól kiindulva, míg e vonalnak a lemezzel való (3) kapcsolatát egy a lemeasikhoz kb. 45° alatt hajló lemezrész eszközli. A le­meznek ily kiképzése folytán a felteker- 65 cselt redőny a lehető legkisebb helyet fog­lalja el, mivel az egyes lemezszélek felhaj­tásával előálló peremezés az alatta fekvő, már feltekercselt redőnylemezeknek a (4) él és a felhajtás képezte mélyedésébe 70 fekszik bele. A motolla (5) tengelye a (6) csappal illeszkedik bele a (7) csap­ágycsészébe, amelyet viszont a (9) csap erősít a (8) csapágyhoz. A (8) csapágyház a (10) csavarokkal megerősített (11) gör- 75 gőkkel bír, melyek révén a megfelelő ki-

Next

/
Thumbnails
Contents