94999. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bázisos kinin gyógyászatilag értékes oldatainak előállítására

Megjelent 1939. évi december hó 31-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94999. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás bázisos kinin gyógyászatilag értékes oldatainak előállítására. Chemisch-Pharmazeutische A.-G. Bad Hoinburg- cég- Bad Homburg-. A bejelentés napja 1927. évi március hó 8-ika. Az injekciók gyanánt alkalmazott ki­ninsóoldatok gyakran erős ingerhatásokat idéznek elő. így pl. ismeretes, hogy sósa­vas kinin-uretán oldatok injekciói gyák-5 ran nemcsak erősen fájdalmasak, hanem némelykor hosszú ideig tartó infiltráció­kat és nekrózisokat okoznak (1. pl. Berli­ner Klinische Wochenschrift, 58. kötet, 608. oldal). 10 Feladatul tüztük ki, hogy a gyakorlati­lag vízben nem oldható bázisos kinin se­gítségével, ingereket elő nem idéző vizes oldatot állítsunk elő. Ezt a feladatot kifo­gástalanul sikerült megoldani azzal, hogy 15 a kininbázist kininsóoldatokban és pedig célszerűen más, az oldhatóságot fokozó anyagok jelenlétében, oldottuk fel. Különösen alkalmas oldásközvetítőnek bizonyult a fenildimetilpirazolon; tekin-20 tétbe jönnek továbbá az oldást elősegítő anyagok gyanánt pl. az izovaleramid és más alifás savak amidjai, továbbá maguk­banvéve ismeretes oldásközvetítők, pl. uretánok. 25 A találmány azzal az előnnyel jár, hogy kininsó és bázisos kinin egyesített alkal­mazásával teljesen meghatározott, kivánt reakciójú vizes oldatok állíthatók elő, pl. oly módon, hogy azok reakcióit pontosan 30 a vér (pH = 7.4) vagy a szövet (pH = 7.2) reakciójához szabhatjuk. Egyébként a bá­zisos kininoldatoknak szemben a neutrális kininsóoldatokkal, nagyobb a fertőtlenítő­erejük, amely Michaelis szerint (Klinische 35 Wochenschrift, 1922, 231. old.) a pH-érték­től függ és növekvő alkalizálással emel­kedik. Példák: 1. 40 rész kininklórhidrátnak 1000 rész vízben való oldatában melegítés közben 1.5 rész bázisos kínint oldunk fel. 40 Kihűléskor is tisztán maradó, alkáliás reakciójú oldat áll elő. Míg a reakciónak a biológiai folyamatoknál egyedül mérv­adó, hidrogéniónkoncentráció útján való megállapítása szerint a lakmusszal szem- 45 ben neutrális kininklórhidrátoldat sava­nyú reakciót mutat (pH = 6.5), addig az új oldat pH-értéke = 7.4, tehát megfelel a vér reakciójának. 2. 80 rész hangyasavas kininnek 1000 50 rész vízben való oldatában 2 rész bázisos kinint forrón feloldunk. Kihűlés után tiszta, alkáliás oldat áll elő, melynek pH-értéke = 7.5. 3. 80 rész tejsavas kininnek 1000 rész 55 vízben való oldatában 4 rész bázisos kinint oldunk fel. A kihűlt tiszta oldat pH-értéke 7.7. Mint a bevezetésben megemlítettük, a bázisos kininnek vizes kininsóoldatokban 60 való oldhatósága egyéb oldásközvetítők hozzáadásával, amilyenek pl. a fenildi­metilpirazolon, izovaleramid és máseffé­lék, még fokozható. Ha pl. a vízben nehe­zen oldható kininklórhidrátnak koncén- 65 trált vizes oldatát állítjuk elő egy e sónak oldhatóságát fokozó anyag jelenlétében és pedig ennek az anyagnak azon legkisebb mennyisége alkalmazásával, amely a ki­ninsó oldatbantartására szükséges, úgy 70 ebben az oldatban még nagyobb mennyi­ségű bázisos kinint oldhatunk fel. 4. példa. 10 rész izovaleramidnak 90 rész vízben való oldatában 10 rész kininklór­hidrátot és 1 rész bázisos kinint forrón fel- 75 oldunk. A kihűlés után leszűrt tiszta ol-

Next

/
Thumbnails
Contents