94989. lajstromszámú szabadalom • Tehermentesített szelep

Megjelent 1939. évi december hó 31-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94989. SZÁM. — Ye/1. OSZTÁLY. Tehermentesített szelep. Schmidt & Wagner cég" Berlin. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 16-ika. A találmány tárgya fő- és segédszelep­ből álló tehermentesített szelep a főszelep által lezárt ellennyomókamrával, mely­nél a főszelep nem áll mechanikai össze-5 köttetésben a szeleporsóval. Az ilyen szelepeknek clZ cl hátrányuk, hogy a főszelep, mihelyt elhagyta záró­helyzetét, állandóan a szeleporsóval össze­kötött segédszelephez verődik, vagyis ka-10 lapál. A találmány célja ezen hátrányt elhá­rítani. Ezt a szelepbon elrendezett kétféle foj­tással elérhetjük, melyek közül az egyik a 15 főszelepen belül a nyomóközeg tápvezeték és az ellennyomókamra közötti összekötő csatornában, a másik pedig a főszelepülés előtt rendezendő el. Az első fojtás célja a főszelepet, a sze-20 leporsó nyitómozgásánál a segédszelep nyitása után az összekötőcsatorna fokoza­tos lefojtása által úgy tehermentesíteni, hogy az vagy az orsó mechanikai behatá­sára, vagy pedig önműködően könnyen 25 nyílik. A második fojtás célja a nyomóközeg­áramot, amely a tápvezetékből a nyitott loszelep alatt az el vezetőtér felé irányul, a főszelep nyitása kezdetén lefojtani, úgy-30 hogy a nyomóközeg a nyitórésen való át­ömlésnél ne gyorsítsa a főszelep emelke­dését. A rajz 1. ábráján látható, az orsó mentén met-35 szett, gőzszelep a találmány egy kiviteli példája. A 2. ábra az 1. ábrán feltüntetett fősze­lep alaprajza. Az (1) szelepház, a (2) fedél és a (3) fő­szelep zárják körül az (5) ellennyomókam- 40 rát, mely a (8) bordák között vezetett (4) segédszelep által van a (15) gőzelvezető­térből elválasztva. A (3) főszelep nem áll mechanikai összeköttetésben a (7) orsó­val. Ellenben a (4) segédszelep a (2) sze- 45 lepház fedelén keresztülnyúló (7) orsóval van összekötve. A főszelep felső része na­gyobb átmérővél bír, mint alsó része a szelepülésnél. Felső része tehát (18) du­gattyú gyanánt van kiképezve, melyet az 50 alábbiakban főszelepdugattyúnak fogunk nevezni. A (6) betéttestet két (12) cső rög­zíti, amelyek áthatolva a (3) főszelep fa­lain, a (6) testben kiképezett (9) kamrába torkolnak. A (9) kamrát alul a (10) fenék- 55 lemez zárja el, amely a (7) orsót szorosan körülfogja; a kamra felül a (11) gyűrűs hézagon az ellennyomókamrával közleke­dik. A (9) kamrán belül a (7) orsó a (14) fojtótesttel van ellátva, amely a gyűrűs 60 hézag peremével az első fojtást létesíti. A második fojtást a (17) rés hozza létre, amely a főszelep alsó kerülete és a szelep­ház belső fala között van elrendezve. (16) jelöli a főszelepülést, (13) pedig a gőztáp- 65 vezetéket. Az (5) ellennyomókamrában ugyanaz a gőznyomás áll fenn, mint a (13) gőztáp­vezetékben, minthogy e két tér a (11) hé­zag, a (9) kamra és a két (12) cső útján 70 egymással közlekedik. A főszelepre két ellentétes irányú erő hat, nevezetesen: 1. A lefelé ható összsúly, amely a fő­szelep önsúlyából és azon felületi nyomás­ból áll, amelyet az ellennyomókamra gőze 75 a főszelep felső felületére gyakorol. 2. A felfelé ható felületi nyomás, mely­lyel a (13) gőzbevezetőtér gőze a (18) fő-

Next

/
Thumbnails
Contents