94986. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmérő készülék fenékkel ellátott, üreges, hengeralakú szitával

Megjelent 192 9. évi december hó 31 -én . MAGTÁR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94986. SZÁM. — VlI/f. OSZTÁLY. Folyadékmérő készülék fenékkel ellátott üreges hengeralakú szitával. Siemens & Halske A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1926. évi december hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1926. évi április hó 23-ika. Az újítás fenékkel ellátott, üreges, hen­geralakú szitákkal bíró vízmérő készülé­kekre vonatkozik és célja e szitákat hatá­sos felületüknek lehető legjobb kihaszná-5 lása mellett a vízmérő vagy hasonló ké­szülék házában könnyen kicserélhetőleg elrendezni. Ezt a célt a találmány értelmében az­által érjük el, hogy a hossztengelyével az 0 áramlás irányában fekvő szitát hosszának egy részében a házban vezetjük és mind­két végén ellentámaszokkal rögzítjük. A rajz a találmány szerinti szerkezet két példakénti változatát metszetben mu-5 tatja és pedig az 1. ábra az újítást egy vízmérőkészülé­ken alkalmazva mutatja, amely aránylag rövid szerkezeti hosszban kiképzett be- és kiömlő csonkkal bír; a 0 2. ábra ugyanazon elrendezést hosszabb he- és kiömlési csonk esetére mutatja. A vízmérőkészülék egy darabból ké­szült (1) házának (2) beömlő csonkjában a (4) fenékkel ellátott (3) szita van be-5 építve. A (3) szita hosszának egy részé­ben a (2) csonk egy vezetékében fekszik fel és axiális helyzetben a két végén ki­képezett ellentámaszok tartják. Ez ellen­támaszok közül az egyik helytálló és azt 3 az (1) ház egy belső (6) része olymódon alkotja, hogy a szita csak a (4) szitafenék szegélyével, tehát csak egy részén fekszik fel az (1) ház e (6) ellentámaszára, hogy az a szita fenekén át áramló folyadék út­jában ellenállást ne képezzen. A két csonk 35 elülső részében, mint a szita második, könnyen eltávolítható ellentámasza a (2) csonk (7)> hornyában levő (8) feszítőgyűrű van elrendezve. Az újításnak az az előnye, hogy a szita 40 a vízmérő szétszerelésekor abból csavarok oldása, vagy egyéb aránylag nehezen old­ható kötések lazítása nélkül mindig köny­nyen és gyorsan kivehető és a benne eset­leg felgyiilemlet piszok belőle eltávolít- 45 ható. Szabadalmi igények: 1. Folyadékmérő készülék, fenékkel ki­képzett, üreges, hengeralakú szitával, azáltal jellemezve, liogy hossztengelyé- 50 vei az áramlás irányában fekvő szita hosszának egy részében a vízmérő há­zában kiképezett vezetékben fekszik és axiális irányban, két végén ellentáma­szok rögzítik. 55 2. Az 1. igénypontban védett üreges, hengeralakú szita változata, azáltal jellemezve, hogy a szita egyik ellen­támasza helytálló, a másik ellentámasz viszont eltávolítható (pl. mint a ház 60 egy hornyában elhelyezett feszítő­gyűrű van kiképezve). 3. Az 1. és 2. igénypontokban védett üre­ges, hengeralakú szita változata, az­által jellemezve, hogy a szita csak 65 fenekének egy szegélyrészén fekszik fel a helytálló támaszra. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents