94980. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kidomborodó ábrás nyomtató henger előállítására, valamint az ezen eljárás szerint előállított henger

Megjelent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI JHnB SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94980. SZÁM. — IX/e. (XlII/d.) OSZTÁLY. Eljárás színes, kidomborodó ábrás nyomtató henger előállítására, valamint az ezen eljárás szerint előállított henger. Palm Hermáim gyáros Neukochen. A bejelentés napja 1927. évi május hó 28-ika. A találmány színes, ábrás mintáknak papíros-, karton- vagy kéregpapírszalag­pályákon való létesítésére szolgáló, ki­domborodó ábrákkal ellátott hengerek 5 előállítására vonatkozik és a találmány kiterjed az új eljárás szerint előállított hengerekre is. Papíros-, karton- vagy fcéregpapírsza­lagpályák mintázására szolgáló oly hen-0 gerek ismeretesek, melyek domború min­tázással vagy megszakításokkal ellátott szövedéket hordanak; ezen hengerek azon­ban batik- vagy hasonló effektusok létesí­tésére szolgálnak, ami azonban annyiban 5 alapvető különbség, miután a hengerek­nek ez esetben kénye-kedve szerint i mintá­zást kell hordaniok, mivel egyébként a szándékolt hatások nem is létesülnének. Ettől eltekintve azonban az ilyen henge­) rek előállítására szolgáló eljárás csakis oly kivitelben vált ismeretessé, hogy a hengerek bevonata számára való szövedé­ket hajtogatott alakban összetolták vagy pedig jelzőnemezek módjára kis beszőtt j kidudorodásokkal látták el. A találmány szerinti hengerek fentiek­kel ellentétben célzatos színes ábrás min­táiknak, mint névaláírásoknak, gyári je­leknek stb. papíros-, karton- vagy kéreg­) papírszalagpályáfcoin ellennyomás nélkül való előállítására szolgálnak és ehhez ké­pest az előállításukra szolgáló eljárás az ismert eljárástól különbözik. Ezen eljárás abban áll, hogy egy hengermagot a szük-1 séges mintákkal aJöként látunk el, hogy a mintáknak megfelelő ábrákat a henger­magon kidomborodó alakban megerősít­jük. Ez pl. oly módon eszközölhető, hogy! a kidudorodó ábrákat oly ragasztóanyag segélyével erősítjük meg, mely a felvien- 40 dő, festőhatású vagy maró folyadék be­hatásának ellenállni képes. Előnyös és a tartósság szempontjából kedvező, ha a hengereket a kidomborodó ábrák felvitele előtt bevonattal látjuk el. 45 Miután az új eljárás szerint előállított hengerek különös ellennyomás nélkül van­nak hivatva dolgozni, azon anyag, amely­ből a kidomborodó ábrák állanak, szívó­képes. 50 A batik- és hasonló hatások létesítésére szolgáló, ismert hengerek kénye-kedve szerinti vagy ilyeneknek látszó mintázá­sok létesítésére szolgálnak, melyeknél az átmenetek kimondottan összefolynak, a 55 jelzőnemezek mintázásának csekély ki­domborodásai pedig teljesen alkalmatla­nok szembetűnő és élesen határolt ábrák létesítésére. Ezzel szemben az új eljárás lehetővé teszi, hogy az ábrák számára 60 használt anyag választott vastagságának megfelelően a minták kidomborodását oly messzemenőre szabjuk meg, liogy ennek folytán papírszalagpályán élesen határolt és világos ábrák létesülnek. 65 Mintázott hengerek előállítására szol­gáló más eljárásokkal szemben, melyek abban állanak, hogy a kidomborodások fémbe való bevésés vagy bemaratás vagy pedig fémnek vagy kemény guminak: stb. 70 öntése révén állíttatnak elő, az új eljárás, eltekintve attól, hogy az imént említett anyagok nem szívóiképesek, azon előnyt is nyújtja, hogy ezen új eljárás rendkívül kis költséggel és egyszerűen foganatosít- 75 ható, miután a minták számára való anyag könnyen, gyorsan és sajátos beren­dezések alkalmazása nélkül munkálható

Next

/
Thumbnails
Contents