94974. lajstromszámú szabadalom • Elektromos rezgéseket mechanikai rezgésekké átalakító berendezés

Megjelent 1939. évi december hó 31-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 949 74. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Elektromos rezgéseket mechanikai rezgésekké átalakító berendezés. N. V. Philips' Grloeilampenfabrieken cég- Eindhoven. A bejelentés napja 1927. évi március hó 9-ike. Hollandiai elsőbbsége 1926. évi április hó 10-ike. A találmány elektromos rezgéseket me­chanikai rezgésekké, pl. hangrezgésekké átalakító berendezésre, még pedig főleg oly berendezésre vonatkozik, melynél az 5 elektromos rezgések mágneses mezőben mozgatható ferromágneses elemre polari-' zálóan hatnak be. A találmány értelmében az említett elem kizárólag a mágneses mező sark-10 sarui mentén rendelkezik mozgáslehető­séggel, úgyhogy az elem és az ezen sark­saruk közötti légrés vastagsága állandó marad. Az új berendezés előnye, hogy az em,1 15 lített légréseket rendkívül szűkre szab­hatjuk, úgyhogy már aránylag kicsiny magnetomótorikus erő elégséges erőteljes vonzó és taszító hatásoknak a mágnesek és a mozgatható elem között való létesí-20 tésére. Ezenkívül az elem mozgáslehető­ségét mechanikailag nem korlátozza a légrés vastagsága. A találmány értelmében az elemnek pl. oly módon adhatunk egyenes vonalú moz-25 gáslehetőséget, hogy az elemet ellentétes jelzésű sarkaikkal egymással szemben el­rendezett két mágnes között rendezzük el, amikor is ezen mágnesek sarkainak összekötővonala az elem mozgási irányá-30 val párhuzamos irányú Az elem azonos nevű sarkaikkal egy­mással szemben elrendezett két mágnes koncentrikus henger felületek alakjában kiképezett sarksarui között forgathatóan 35 is elrendezhető. Mágnesek gyanánt végül permanens mágneseket is alkalmazhatunk, miután azon csekély vastagság, melyet a talál­mány szerinti berendezésnél a légrések­nek adhatunk, eléggé erőteljes hatás léte- 40 sítésének lehetőségét biztosítja. A rajzon a találmány két foganatosí­tási példája látható. Az 1. ábra oly foganatosítást mutat, amely­nél az elem egyenes vonalban mozgat- 45 ható, míg a 2. ábrán oly foganatosítás van feltün­tetve, amelynél az elem forgathatóan van elrendezve. Az 1. ábra szerint két (1) és (2) más- 50 nes, mely mágnesek akár elektromágne­sek, akár pedig permanens mágnesek le­hetnek, ellentétes nevű sarkaikkal egy­mással szemben vannak elrendezve. Ezen mágnesek közepét egymással a mágnese- 55 sen vezető (3) gerinc köti össze. A mágnesek sarksarui közötti térben mozgathatóan H-alakú armatúra van el­rendezve, melynek (4) és (5) szárai az (1), illetve (2) mágnesek sarksarui között és 6o ezek előtt fekszenek. A (4) és (5) szárak közepét egymással a (6) vasgerinc köti össze, melyet kis köz meghagyásával a helytálló (7) huzalcséve vesz körül, úgy­hogy az armatúra szabad és ennélfogva 65 egyensúlyi helyzete körül rezgéseket vé­gezhet. Az armatúra mindkét végét (8) könnyű rudak támadják meg, melyek a (9) veze­tékeken haladnak át, úgyhogy az arma- 70 túra a (9) vezetékek összekötővonala irá­nyában szabadon mozoghat. A (8) rudak egyikének vége a pl. papirosból való, könnyű, üreges kúpot hordja, mely az ar matúra mechanikai rezgését légrezgó- 75 sekké alakítja át. A (9) vezetékek már említett összekötő­vonala párhuzamos az (1) és (2) mágnesei?

Next

/
Thumbnails
Contents