94970. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vastag lemezeknek vagy tömböknek bádágokká és csíkokká való hengerlésére

Megjelent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI S^Hj SZABADALMI III RÓ SÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94970. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Berendezés vastag lemezeknek vagy tömböknek bádogokká, szalagokká és csíkokká való hengerlésére. Mansfeld Aktién g-esellschaft für Bergbau mid Plíitteiibetrieb cég- Eisleben és J)r Busse Ottó gyárigazgató Burgoerner (Südharz). A bejelentés napja 1927. évi junius hó 15-ike. Ha fémek hengerlésénél igen erős me­neteket («Durchgangs, «Stich») veszünk, amint az különösen meleg tömböknek bá­dogokká, szalagokká és csíkokká való ki-5 hengerlésénél általánosan szokásos, úgy a legtöbb fém a széleken berepedéseket fog felmutatni. Ezen jelenség azon alapszik, hogy valamennyi fém a hengerléskor ki­szélesbedik és pedig" a n nyi va 1 inkább, mi-10 nél erősebb az egyes menet. Amíg tehát a fém a középen csak a hengerlési irány­ban szenved nyújtást, addig az oldalakon, a hosszirányon kívül, még a keresztirány­ban is kiterjeszkedik. Minthogy a fémek 15 ezen igénybevételt csak egy bizonyos fokig bírják ki, ennélfogva ezen határ átlépése­kor repedések képződnek. Igen erős me­neteket, melyek ezen, mértéken felüli igény­bevételeket okozzák, igen gyakran kell 20 venni, a fém túl nagy mértékben való le­hűlésének elkerülése céljából. A menet erősségének a csökkentése, amely által a re­pedések elkerülhetők volnának, ennél­fogva tehát gyakran nem lehetséges. 25 A találmány ezen hátrányokat kiküszö­böli és lehetővé teszi a fémet kevés, igen erős menettel kihengerelni anélkül, hogy törések lépnének fel vagy oldalirányú be­repedések keletkeznének. 30 Ezen célból a hengerek oldalain hosszú, egyenes határolópofákat rendezünk el, melyek a hengerlendő anyagnak a hen­gerekből való oldalirányú kiszorítását megakadályozzák. 85 A határolópofáknak azonban csak oly hosszban kell egyeneseknek lenniök, hogy azok azon helytől kezdve, ahol a hengerek a hengerlendő anyagot megragadják, azon helyig, ahol azok azt elengedik, érjenek. Megforduló hengersoroknál azonban ezen 40 pofáknak tovább is egyeneseknek kell len­niök és pedig egészen addig a helyig, ahol a hengerek, a második menetnél a hen­gerlendő anyagól ismét megragadják. Az először és az utoljára említett hely előtt a 45 határolópofák, a hengerlendő anyagnak a bevezetése céljából, ferdén haladó bevezető­darabokkal lehetnek ellátva. A hengerlendő anyag ezért az oldalakon nem lesz erőseb­ben igénybe véve, mint a középen, tehát 50 nem is repedhet be, bármily erősek legye­nek is a menetek. A rajzon a találmány tárgyát képező berendezés egy példaképen vett fogana­tosítási alakja az 55 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben van feltüntetve. A 3. ábrán, a baloldalon, a 2. ábra víz­szintes metszete, a jobboldalon pedig a találmány egy másik foganatosítási alak- 60 jának keresztmetszete van feltüntetve. Az (a) hengerek oldalain, a (c) henger­állványokban, hosszú, egyenes (b) hatá­rolópofák vannak elrendezve, úgyhogy a hengerlendő anyáig a hengerekből oldalt 65 ki nem szorítható. A (b) határolópofák helytállóak vagy mozgathatóak lehetnek, — pl. ide-oda moz­gathatóan vagy pedig, mint a 3. ábra jobboldalán feltüntetve — (b') végtelen 70 lánc gyanánt is lehelnek kiképezve és

Next

/
Thumbnails
Contents