94884. lajstromszámú szabadalom • Hullámszekér

Megjelent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI j|gP{L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94:884:. szám.. — XX/a. osztály. Hullám-szekér. Tiinon T i baki és Sclmszter Márton szaktanárok Budapest. A bejelentés napja 1927. évi május hó 12-ike. Jelen találmány egy szórakoztató és .A hullámszekér kormányzására szolgál egyben a gimnasztika céljainak kitünően a már említett (AB) és (CD) láncos szer­megfelelő járműre vonatkozik. kezet oly módon, hogy a (CD) rúdon A találmány legjellegzetesebb, minden nyugvó (C) és (D) talptámasztó lapocs-5 más járműtől eltérő tulajdonsága, hogy kált (KC) és (KD) sugárral (K) függé- 45 nemcsak egyszerű haladó mozgást végez, lyes tengely körül a lábak előre ús hátra hanem a tojásvonalú (esetleg más, a kör- történő nyújtása által előre és hátra fe­től eltérő) kerekek alkalmazása által a szí tik az (AC), illetve a (BD) láncokat, tengely hullámvonalú pályát ír le és így mely utóbbiak a villatengelyben forog-10 a hintaszerű hullámzások legkülönbözőbb, ható % (AB) sugárkarokkal az első kere- 50 kellemes érzéseit kelti fel. két jobbra, illetőleg balra fordítják. Az Ugyanezen elven felépíthető, többféle így leírt kormányszerkezet működése jármű közül mellékelt rajzon bemutatott közben a jármű egyéb alkatrészeinek, ne­konstrukciónk oly hullámszekértípust áb- vezetesen a két tojásvonalú hátsó kerék-15 rázol, melynek a közös hátsó tengellyel nek a működését nem akadályozza. 55 (ígyüttforgó tojásvonalú kerekei között Tekintettel azonban arra, hogy a két elhelyezett ülés előtt kormányozható, hátsó kerék a (G) golyós csapágyban for­köralakú kerék van. dítható hátsó tengelyre, a tengely víz-Az 1. és 2. ábra a készüléket teljes égé- szintes helyzetének megtartása céljából 20 szében, csaknem a valósághoz tökéletesen elmozdíthatatlan merevséggel van rá- 60 hű, arányos kicsinyítéssel mutatja be, még erősítve, a hullámszekér konnányzása az pedig az első kerék függélyes tengely körüli for-1. ábra oldalnézetben, a gathatásával nincs teljesen megoldva, 2. ábra feliilnézetben. mert a hátsó kerekek a gép kanyarodása 25 Az 1. és 2. ábra elején látható a (V) közben többé-kevésbbé oly csúszásokra 65 villába foglalt köralakú kerék, melynek volnának kényszerítve, melyek éppen a viltatengelye hüvelyben forogható lévén, súrlódás fokozása végett alkalmazott, az (AB) és (CD) — lásd főkép a 2. ábrán széles gnmiperemek miatt teljesen ki­— láncos kormányszerkezet által a jármű zártak. A kanyarodások ez akadályozó 30 kormányozható. A (Cs) csapágyból vezet körülményének megszüntetése végett a 70 a több ízben meghajlított s a hátsó ten- 8. ábrán láthatólag az egyik hátsó kerék gelyre golyós csapággyal illeszkedő, két kerülete úgy van megszerkesztve, hogy szimmetrikus oldalú, a készüléket össze- a (p) gumiperem az (a) abroncs pere­tartó csöves váz, melynek hátsó részén mei között a sűrűn elhelyezett (g) gör 85 a/. (Ü) ülés nyugszik. gőket összekapcsoló (h) hidacskákra rá- 75 A (H) hajtókarok és az (F) fogas- fekve, a görgőszerkezettel együtt a ke­kerekű láncospárok szolgálnak a hullám- réktől függetlenül is elfordulni képes, szekér hajtására. E készülék szabadon- Az így leírt hullámszekér nagy elő­futó és kontrái ékes lévén, a gép tetsző- szeretettel nyerhet alkalmazást úgy a 40 legesen hajtható és fékezhető. kedélyenergia fölöslegét gimnasztikus 80

Next

/
Thumbnails
Contents