94872. lajstromszámú szabadalom • Két oldalt hasznnálható kézelő férfiingek, bluzok stb. számára

Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI jKgnL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94812. SZÁM. —• l/e. OSZTÁLY. Kétoldalt használható kézelő férfiingek, blúzok stb. számára. Lanz Josef fehérneraűg-yáros Mendrisio (Tessin Schweiz). A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 1-je. Svájci elsőbbsége 1926. évi .október hó 1-je. A találmány tárgya kétoldalt használ­ható kézelő férfiingek, blúzok stb. szá­mára, melynek újdonsága abban áll, hogy a két hossz-szegélyével az ingujjra rá-5 varrt, a közelőt alkotó szövetsáv, az ing­ujjon túlnyúló részén négy vagv több egy­más mellett fekvő rétegben összehajtható és hogy ezen rétegek körülbelül a széles­ségük középrészén a felső és az alsó kézelő-10 fél áthajtási tengelyéül (vonalául) szolgáló varrat útján vannak egymással összekötve. Az ismert kétoldalt használható kézelők­kel szemben a találmány tárgyának az az előnye, hogy a kézelő hslytelen vasalása 15 kizárt, a gomblyukak mindig a helyes állásban fekszenek, a bélés nem látható és az egyik áthajtási helyzetben a kézelő­nek úgy a hátsó, mint a mellső fele egyenlő vastag. 20 A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképen vett megoldási alakját mu­tatja. Az 1. ábrán a kézelő az egyik áthajtási hely­zetben felülnézetben látható. A 25 2. ábra az 1. ábra x—x vonala mentén vett keresztmetszet. A 3. ábra a kézelőt a másik áthajtási hely­zetben fölülnézetben, míg a 4. ábra a 3. ábra y—y vonala mentén 30 vett keresztmetszetben tünteti fel. A férfiing, blúz vagy hasonló ujja (l)-el és a szövetsávból alkotott, kétoldalas kéz­elő (2)-vei van jelölve, mely utóbbinak hossz-szegélyei a (3) varrat útján az (1) 35 ujjon vannak rögzítve. A kézelőnek az ujjon túlnyúló része négy egymás mellett fekvő rétegben van összehajtva, melyek körülbelül a kézelő szélességének felénél, a felső és az alsó kézelőfelek áthajtási 40 tengelyéül (vonalául) szolgáló (4) varrat útján vannak összevarrva. Mindegyik kéz­elővégen két (5, 6) gomblyuk van olymó­don elrendezve, hogy azok a kézelő egyik áthajtási helyzetében (1. és 2. ábrák) a (4) varrat alatt egymást fedik, ellenben a 45 másik áthajtási helyzetben a (6) gomblyuk a (4) varrat fölé kerül (3. és 4. ábrák). Az 1. és 2. ábrák a kézelőt az egyik áthajtási helyzetben mutatják, amelyben a kézelő hátsó és mellső fele egyenlő vas- 50 tag. A 3. és 4. ábrák a kézelőt a másik áthajtási helyzetben tüntetik fel, amely­ben a kézelő hátsó fele háromszor olyan vastag, mint a mellső fele. Az első hely­zetben az (5) és (6) gomblyukak a (4) 55 varrat alatt egymást fedik, a másik hely­zetben a (6) gomblyuk a (4) varrat felett fekszik. A 2. és 4. ábrákon a (2) kézelő szövet­rétegei jobb szemléltetés céljából egymás- 60 tói túl távol vannak feltüntetve, ténylege­sen szorosan egymáson fekszenek. A kézelő helytelen vasalása kizárt, úgy­hogy az ing stb. használatra kész állapota biztosítva van. A belső bélés nem látható, 65 mivel a (4) varrat a szövetrétegeket össze­tartja. A gomblyukak állandóan a helyes állásban vannak. A kézelőt alkotó szövetsáv, a szövet vas­tagságának megfelelően hat vagy több ré- 70 tegben hajtható össze, mimellett a rétegek a (4) varrat segélyével vannak összevarrva. Szabadalmi igények: 1. Két oldalán használható kézelő férfi- 75 ingek, blúzok stb. számára, azáltal jel­lemezve, hogy a mindkét hossz-szegé­lyével az ingujjra rávarrt, a kézelőt alkotó szövetsáv az ingujjon túlnyúló

Next

/
Thumbnails
Contents