94855. lajstromszámú szabadalom • Eljárás metilalkohol előállítására

Meg.iclent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94855. SZÁM. — IY/h. OSZTÁLY. Eljárás metilalkohol előállítására. Société Francai se de Catalyse Généralisée R.-T. cég: Páris, mint Henry Károly Coyes-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1927. évi január hó 25-ike. Franciaországi elsőbbsége 1926. évi íebruár hó 9-ike. Ennek a találmánynak tárgyát metil­alkohol előállítására való eljárás alkotja, aminek lényege abban áll, hogy széndioxi­dot és hidrogént — célszerűen egy térfo-5 gat oxidra két térfogat hidrogén arányá­ban — keverünk, ezt a keveréket azután nyomás mellett (valamely fémnek és igen finom poralakban redukált valamely fémoxidnak benső keverékéből álló) kata-10 lizátor jelenlétében hevítjük. A találmánybeli eljárásnak példaképen ismertetett egyik kiviteli módjánál a ka­talizátor stronciumból és ólomoxidból, ínég pedig 3 molekula stronciumból és egy 15 molekula ólomoxidból áll. Ennek a kata­lizátornak tömege a jelenlevő szénoxid és hidrogén keveréke összes gáztömegének -^--ed részét teszi. Ez a keverék 300° C és 5 159 atm. nyomás mellett metilalkohollá alakul át. 20 Az eljárás foganatosításához, egy pl. öntött fémhengert belül kikenünk a kata­lizátort (3 Sr + PbO) alkotó keverékkel és egyező közeli távolságokban porózus föld­ből való és egyenlőtlenül lyuggatott tár-25 esákat helyezünk el, amikre a katalizáló keveréket rendezzük el, CO és H2 keveré­két (1 térfogat CO 2 térfogat H2 ) atmosz­férás nyomásnak tesszük ki a katalizátor tömege . _része a jelenlevő gázok töme-30 gének; ha azután alkalmas berendezés út­ján pl. elektromos berendezéssel a gázok hőfokát 300° O-ra emeljük, azt tapasztal­juk, hogy a CO 4 ~ 2H2 keverék metilalko­hollá (CH4 0) alakul át, amit kondenzálás 35 útján, a henger fűtésének megszüntetése és hűtése révén nyerünk. Ennek a foganatosításnak egy válto­zata abban áll, hogy a gázkeveréket 300° C-nál alacsonyabb (pl. 200°) hőmérsék­letre hozzuk, a nyomást pedig szaporítjuk 40 (pl. 10 atm.-ra). Bármely hőfok és alkal­masan választott bármily nyomás is használható. Másik változat meg abban áll, hogy ka­talizátor gyanánt stronciumnak és ólom- 45 oxidnak egy oly keverékét alkalmazzuk, amelyben a stromcium 4, az ólomoxid pe­dig 1 molekulával vesz részt. Végül utolsó változatként katalizátor gyanánt cinknek és biszmuttrioxidnak, 50 még pedig 3 molekula cinkre 1 molekula biszmuttrioxidból álló keverékét hasz­náljuk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás metilalkohol előállítására, 55 amire az a jellemző, hogy szénoxidot és hidrogént összekeverünk és ezt a ke­veréket nyomás mellett katalizátor je­lenlétében hevítjük. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana- 60 tosítása, amit az jellemez, hogy a gáz­keverékben a szénoxid egy térfogatára a hidrogénnek két térfogata esik. 3. Az 1. igényben védett eljárás kiviteli módja, aminek az a jellemzője, hogy 65 a katalizátort valamely fémnek és valamely igen finom por alakjában re­dukált fémoxidnak benső keveréke alkotja. 4. Az 1. és 3. alatt védett eljárás további 70 kivitele, amire az a jellemző, hogy a katalizátor stronciumnak és ólomoxid­nak keverékéből áll. 5. Az 1., 3. és 4. igényben védett eljárás-

Next

/
Thumbnails
Contents